Jump menu

Main content |  back to top

Ako návštevník tejto webovej stránky sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce podmienky a ustanovenia. Skôr než začnete pracovať, prečítajte si prosím dôkladne nasledovný text.

Jednotlivé spoločnosti skupiny Shell majú svoje vlastné identity. Na tomto serveri však niekedy používame výrazy "Shell", "Group", "my", "naše", "náš", atď., ak sa zmieňujeme o spoločnostiach Shell všeobecne, prípadne ak nie je dôvod na identifikáciu každej spoločnosti skupiny Shell osobitne.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky. Ak budete tieto odkazy nasledovať, externá webová stránka sa môže objaviť na celej obrazovke ( v takomto prípade musíte pre návrat na webovú stránku Shell použiť tlačidlo „Späť“ ), alebo sa v niektorých prípadoch môže zobraziť v rámci tejto webovej stránky (v tomto prípade sa na túto stránku vrátite pomocou navigačných tlačidiel vnútri rámca).

Tam, kde sa externá webová stránka objavuje vo vnútri rámca tejto webovej stránky ide čisto o uľahčenie navigácie späť k tejto webovej stránke a neznamená žiadnu zodpovednosť za danú externú stránku z našej strany. Tieto odkazy sa poskytujú preto, aby Vám pomohli jednoducho a rýchlo nájsť významné webové stránky, služby a/alebo produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať. Záleží len na Vás, či niektoré produkty a/alebo služby dostupné prostredníctvom niektorej z týchto webových stránok využijete alebo nie.

Shell nezodpovedá za vlastníkov alebo prevádzkovateľov externých webových stránok, za žiadny tovar, alebo služby ktoré ponúkajú, ani za vlastný obsah ich stránok. Shell rovnako s nikým z nich nevstupuje do žiadnych podmienok, záruk, ďalších vzťahov alebo zastupovaní, ani v súvislosti s nimi neprijíma žiadne záväzky ( vrátane akejkoľvek zodpovednosti vznikajúcej z akéhokoľvek uplatňovania si nároku, že obsah ľubovolnej externej webovej stránky , na ktorú táto webová stránka odkazuje, porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany).

Všetky informácie alebo oznámenia poskytované na tejto webovej stránke sú všeobecnej povahy a nemali by ste sa na ne spoliehať pri rozhodovaní. Shell sa snaží zaručiť, aby všetky informácie poskytované na tejto webovej stránke boli v okamihu ich vloženia na webovú stránku správne, ale nezaručuje správnosť týchto informácií. Shell nezodpovedá za žiadne konanie ktoré podniknete v závislosti na danej informácii alebo rade, ani za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú utrpíte v dôsledku Vášho konania.

Táto webová stránka obsahuje text, fotografie a ďalší obrazový a zvukový materiál- to všetko je chránené zákonom o ochrane autorských práv a/alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Všetky autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva v tomto materiále patria buď spoločnosti Shell, alebo má spoločnosť Shell na ne licenciu od vlastníka -ov) týchto práv, takže môže daný materiál používať ako súčasť tejto webovej stránky.

Táto webová stránka taktiež obsahuje obchodné značky, vrátane značky "Shell" a loga Shell. Všetky obchodné značky obsiahnuté na tejto webovej stránke patria spoločnosti Shell, prípadne spoločnosť Shell vlastní na ich používanie na tejto webovej stránkene licenciu od vlastníka(-ov) týchto obchodných značiek.

Môžete:

  • vstupovať do akejkoľvek časti webovej stránky
  • vytlačiť jednu kópiu akejkoľvek stránky pre Vaše osobné potreby

Je zakázané:

  • kopírovať ( vytlačením na papier, ukladaním na disk, stiahnutím alebo akýmkoľvek iným spôsobom), distribuovať (vrátane šírenia kópií), rozposielať, upravovať, akokoľvek porušovať alebo inak používať akýkoľvek materiál použitý na tejto webovej stránke, okrem toho, čo je uvedené v odstavci „ Môžete“. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na celky alebo časti materiálu na webovej stránke.
  • z materiálu skopírovaného alebo vytlačeného z webovej stránky odstrániť akékoľvek copyright, obchodnú značku alebo akékoľvek iné označenia duševného vlastníctva obsiahnuté v originálnom materiále.
  • vytvárať odkazy na túto webovú stránku bez nášho výslovného písomného súhlasu. Ak si želáte poskytovať hypertextový alebo iný odkaz na túto webovú stránku, obráťte sa na nás prosím s podrobnosťami o:

-URL webovej stránky (stránok) z ktorých máte v úmysle odkazovať na našu webovú stránku

-URL webovej stránky (stránok) na našej webovej stránke, na ktorú zamýšľate odkazovať a my Vašu požiadavku posúdime. Záleží však len na nás, či Vašu žiadosť odsúhlasíme.

Shell môže časom zmeniť vyššie uvedené podmienky a ustanovenia a odmietnutie zodpovednosti. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte, že ste viazaní súčasnými podmienkami a ustanoveniami a odmietnutím zodpovednosti, a mali by ste ich skontrolovať pri každej návšteve tejto webovej stránky.

Shell môže kedykoľvek zmeniť obsah a formát tejto webovej stránky.

Shell môže pozastaviť činnosť tejto webovej stránky pri jej údržbe, pri aktualizácii jej obsahu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Shell si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez oznámenia ukončiť prístup k tejto webovej stránke.

Osobné údaje poskytnuté spoločnosti Shell prostredníctvom tejto webovej stránky budú použité iba v súlade s našimi zásadami o ochrane súkromia. Prečítajte si toto prosím pozorne, než budete pokračovať ďalej. Poskytnutím Vašich osobných údajov zvolíte k ich použitiu podľa našich zásad o ochrane súkromia.

V prípade otázok alebo sťažností sa prosím obráťte na webmastera: Kontaktný formulár

Tieto podmienky a ustanovenia sa riadia a vykladajú podľa práva a v prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti s týmito podmienkami a ustanoveniami, alebo akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti s webovou stránkou, o zmluve, ujme či v inom spore, budú mať nevýlučnú súdnu právomoc súdy.