Jump menu

Main content |  back to top

Podstatou udržateľného rozvoja je jednoduchá myšlienka zabezpečenia lepšej kvality života pre každého, jednak teraz, jednak pre nasledujúce generácie. Naliehavé problémy spoločnosti ako sú rastúce extrémy chudoby a bohatstva, exponenciálny rast populácie, strata biodiverzity, zhoršovanie kvality vzduchu a vody a klimatické zmeny vidíme ako hrozby pokračujúcej kvality života.

Ak má spoločnosť napredovať a rozvíjať sa bez toho, aby pri tom ohrozovala vyhliadky pre budúce generácie, potom musíme brať do úvahy environmentálne a sociálne dôsledky našich činností, rovnako ako ich ekonomické prínosy.

Musíme myslieť na dlhodobé i krátkodobé dôsledky svojich rozhodnutí. Tieto naše rozhodnutia môžu ohroziť udržateľný rozvoj.

Najväčšmi sa používa definícia udržateľného rozvoja, ktorú formulovala Brundtlandovej komisia:

Taký spôsob riešenia potrieb dneška, ktorý neohrozí schopnosť budúcich generácií riešiť si svoje potreby.

Toto slúži ako východisko pre veľkú väčšinu strategických rozhodnutí vlád, občianskych skupín, priemyselných a environmentálnych organizácií v oblasti otázok udržateľného rozvoja. Túto definíciu prevzala aj spoločnosť Shell.

Je pomenovaná podľa generálnej riaditeľky Svetovej zdravotníckej organizácie a prevej nórskej ženskej predsedkyne vlády, Dr. Gro Harlem Brundtlandovej. Viedla svetovú komisiu pre životné prostredie a rozvoj, ktorá v roku 1987 spísala správu Naša spoločná budúcnosť“, v ktorej definovala globálny plán činnosti.


Zásady trvalo udržateľného rozvoja
Toto je našich sedem zásad trvalo udržateľného rozvoja. Týkajú sa spektra oblastí, v ktorých musíme plánovať a zabezpečovať neustále zlepšovanie, ak chceme úspešne podnikať a zároveň splniť očakávania zainteresovaných strán.

Nie sú pre náš spôsob práce ničím novým, ale ako celok nám pomáhajú integrovať ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty nášho podnikania a nájsť rovnováhu medzi našimi dlhodobými a krátkodobými cieľmi.


Generovať masívny zisk
Dobré finančné výsledky sú podstatnou podmienkou našej udržateľnej budúcnosti. Okrem toho prispievajú aj k prosperite spoločnosti. Na posúdenie svojej ziskovosti používame uznávané miery. Masívny zisk sa snažíme dosahovať napríklad tak, že znižujeme náklady, zlepšujeme marže, zvyšujeme príjmy a efektívne spravujeme pracovný kapitál.

Dodávať hodnotu zákazníkom

Zákazníci sú životodarnou krvou nášho podnikania. Neustále sa snažíme posilňovať existujúce vzťahy so zákazníkmi i vyvíjať nové vzťahy. Snažíme sa spĺňať a prekračovať očakávania zákazníkov tým, že navrhujeme a dodávame vysoko atraktívne a inovačné výrobky a služby.

Chrániť životné prostredie
Prírodné prostredie podporuje všetku ľudskú činnosť. Neustále hľadáme nové spôsoby obmedzovania environmentálnych dôsledkov svojich činností, výrobkov a služieb, po celý čas, kým existujú.

Riadiť zdroje
Efektívne využívanie prírodných zdrojov, napríklad energie, pôdy či vody, znižuje naše náklady a rešpektuje potreby budúcich generácií. Neustále hľadáme spôsoby, ako minimalizovať ich využívanie.


Rešpektovať a chrániť ľudí
Snažíme sa s každým zaobchádzať s rešpektom. Snažíme sa chrániť ľudí pred škodami, vyplývajúcimi z našich výrobkov a z našej činnosti. Snažíme sa rešpektovať a oceňovať osobné a kultúrne rozdiely a snažíme sa pomáhať ľuďom realizovať ich potenciál.

Práca so zainteresovanými stranami
Ovplyvňujeme mnoho rozdielnych skupín ľudí, zainteresovaných strán, a oni ovplyvňujú nás. Pri svojom podnikaní sa snažíme rešpektovať ich záujmy, počúvať ich a reagovať na ne.


Byť na prospech obciam
Všade, kde pracujeme, sme súčasťou miestnej obce. Neustále sa snažíme hľadať vhodné spôsoby, ako prispievať ku všeobecnému blahobytu obcí a širších spoločností, ktoré nám dovolili podnikať.

Čo je biodiverzita?

Tri percentá obyvateľov Spojeného kráľovstva si myslia, že biodiverzita je prací prášok.

Nie je to prací prášok.

Ale čo je to teda?

Skrátka, je to celý život na zemi a systémy, ktoré ho podporujú.

Dohovor o biodiverzite, čo je globálna zmluva, ktorá tento termín vroku 1992 zaviedla, definuje biodiverzitu ako variabilitu medzi živými organizmami zo všetkých zdrojov, vrátane pozemných, námorných a iných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou. Patrí sem biodiverzita vrámci druhu, medzi druhmi a biodiverzita ekosystémov.

Dohovor o biodiverzite identifikuje tri vrstvy biodiverzity: ekosystémy, druhy a gény. Vrátime sa k tomu neskôr.

Okrem toho sú tu tri ciele dohovoru: zachovanie, udržateľný rozvoj, spravodlivé zdieľanie. Tieto sú prepojené troma piliermi agendy udržateľného rozvoja (životné prostredie, ekonomika a sociálna stránka). 

Udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý spĺňa potreby dneška, bez toho, aby ohrozil schopnosť budúcich generácií riešiť si svoje potreby (komisia Brundtlandovej, 1992, summit o udržateľnom rozvoji "Naša spoločná budúcnosť" v Rio de Janeiro).

Koncept udržateľného rozvoja sa opiera o tri piliere: environmentálny, sociálny a ekonomický.

Dohovor o biodiverzite, ako jedna z hlavných zmlúv, uzavretých v Riu (spolu s Rámcovým dohovorom o klimatických zmenách a s Dohovorom o boji proti dezertifikácii) premieta tieto tri piliera do troch cieľov, ktorými sú:

1.Zachovanie biodiverzity (environmentálna stránka)

2.Spravodlivé zdieľanie výhod, vyplývajúcich z udržateľného využívania biologických zdrojov (sociálna stránka)

3.Udržateľné využívanie biologických zdrojov (ekonomická stránka).

Tieto tri ciele vyznačujú odklon od tradičného prístupu smerom k uchovaniu prírody, čo by v podstate znamenalo, že by sa malo zakázať využívanie prírody a prírodných zdrojov. Zaradenie ekonomických a sociálnych prvkov (udržateľné využívanie a spravodlivé zdieľanie) 182 vlád, ktoré ratifikovali Dohovor o biodiverzite, si uvedomilo, že časťou riešenia musia byť aj ľudia, a že prírodu možno zachovať, kým je využívanie udržateľné, a kým sa výhody tohto využívania rozdeľujú spravodlivo.

Tento spôsob myslenia je úzko spätý s nedávnym vývojom ekologickej ekonomiky, ktorá tvrdí, že ľudí treba vyzývať, aby zachovávali prírodu a prírodné zdroje, ak majú správnu motiváciu (vlastnícke práva, daňové stimuly, prístup na trhy, atď.).

Na čo je dobrá biodiverzita?

 • Bývanie a potrava
 • Prírodné produkty
 • Služby ekosystému (rozvodia, kolobeh živín)
 • Udržanie rôznorodosti plodín
 • Modelové systémy pre vedu a techniku
 • Estetické, kultúrne a duchovné hodnoty
 • Budúce možnosti, o ktorých ešte nevieme

Biodiverzita je dôležitá pre nás všetkých. Poskytuje nám bývanie i potravu, a je základným materiálom mnohých prírodných produktov, od mydla a papiera až po lieky a pesticídy. Poskytuje mnoho služieb ekosystému, ktoré sú neoceniteľné pre naše zdravie a našu bezpečnosť ako rozvodia, ktoré nám dávajú čistú vodu na pitie, kolobeh živín, ktorý udržuje zdravú pôdu, porasty, obmedzujúce eróziu, či vetrolamy, ktoré nás chránia od prírodných katastrôf.

Genetická rôznorodosť nám pomáha poraziť choroby našich plodín a poskytuje nám suroviny na liečenie ľudských chorôb. Prírodné systémy nám poskytujú modely pre vedecký a technický pokrok (celé hnutie, nazývané "bio-mimikry"). Ceníme si biodiverzitu pre jej estetickú krásu (Veľký kaňon, Viktóriine vodopády, atď., atď.). A niektoré prvky prírody majú pre ľudí kultúrnu a duchovnú hodnotu. A potom sú tu ešte všetky tie možnosti využitia, o ktorých ešte nevieme... budúce možnosti biodiverzity, ktoré môžu viesť mnohých k tvrdeniu, že pri zachovávaní a využívaní biodiverzity by sme mali byť veľmi opatrní.

Samozrejme, rôzne spoločnosti a rôzni ľudia majú k biodiverzite rôzne vzťahy. Niektoré, ako sú vidiecke spoločenstvá v rozvojových krajinách, či domorodci, sa môžu veľmi spoliehať na priame využívanie výhod, ktoré poskytuje biodiverzita, kým iní, ako sú mestské spoločenstvá v rozvinutých krajinách, môžu mať vzťah k biodiverzite vyvinutý menej. Bez ohľadu na to však, biodiverzita zeme je pre nás všetkých veľmi dôležitá.

Čo ohrozuje biodiverzitu?

 • Strata miest výskytu, fragmentácia a degradácia
 • Meniace sa vzorce využívania pôdy
 • Príliš intenzívny zber a prílišné využívanie
 • Cudzie invazívne druhy
 • Znečisťovanie
 • Klimatické zmeny
 • Rast ľudskej populácie

Ale biodiverzita je ohrozená... druhy zanikajú nebývalou rýchlosťou, miesta výskytu miznú alebo sa drobia na nespojité časti, zásobárne génov sa zmenšujú. Čo ohrozuje biodiverzitu najviac?

Strata miest výskytu, fragmentácia a degradácia je spôsobená intenzívnym rozširovaním miest, poľnohospodárskou výrobou a infraštruktúrou.

Meniace sa vzorce využívania pôdy, ako sú intenzívnejšie metódy, používané vpoľnohospodárstve a lesníctve, spôsobujú, že pôda sa vyvíja smerom kmenej diverzifikovaným monokultúram (jednodruhové systémy), čo potom ovplyvňuje zásobárne génov (znižovaní genetickej rôznorodosti)

Príliš intenzívny zber a prílišné využívanie pôdy majú za následok vzorce neudržateľného využívania, ktoré časom spôsobia vyčerpanie biodiverzity. Pokiaľ ide o využívanie druhov, najčastejšie sa používajú zákony o ohrozených druhoch, ktoré zakazujú alebo regulujú využívanie druhov, ktoré sú ohrozené príliš intenzívnym zberom. Problémy svyužívaním pôdy sú často spojené svlastníckymi štruktúrami a vlastníckymi právami... ak ľudia nevlastnia zviera, ale môžu zarobiť predajom jeho kože alebo klov, potom je tu pokušenie pytliačiť.

Cudzie druhy sú druhy, ktoré nie sú prirodzené pre miesto výskytu alebo oblasť. Invazívne druhy sú rastliny alebo zvieratá, ktoré sa vprírodnom spoločenstve agresívne rozširujú. Zavedenie cudzích invazívnych druhov je zvlášť problematické pre ekosystémy a miesta výskytu, ktoré sú vzdialené a nedostupné.

Znečisťovanie spôsobuje krátkodobú i dlhodobú stratu biodiverzity. Medzi krátkodobé účinky znečisťovania môže patriť zánik v dôsledku uvoľňovania toxínov. Dlhodobé účinky vyplývajú zdegradácie miesta výskytu, ktorá nastane až istý čas po znečistení.

Klimatické zmeny môžu mať na biodiverzitu vážny, ba až kritický dopad. Ak by, ako to predpovedá IPCC, bola rýchlosť klimatických zmien rýchlejšia než kedykoľvek počas posledných 10000 rokov, druhy by museli čeliť novým konkurentom, dravcom a chorobám, ktoré by ich ohrozovali, alebo by sa museli vdôsledku straty miesta výskytu presunúť na nové miesta. Zmenia sa miesta výskytu a zmení sa pôdny kryt (zvýšená dezertifikácia, meniace sa zloženie lesov) a mnohé ekosystémy, ako napríklad mangle alebo koralové útesy by mohli vdôsledku zvýšenia morskej hladiny zmiznúť.

Rast ľudskej populácie, samozrejme, súvisí smeniacimi sa vzorcami využívania pôdy, s príliš intenzívnym zberom, i so stratou miest výskytu, pretože vyvoláva potrebu ďalších zdrojov.

Druhou stranou mince je zánik, ktorý môže byť konečným dôsledkom iných tlakov. Druh sa pokladá za zaniknutý, ak nie je odôvodnená pochybnosť o tom, že zanikol jeho posledný jedinec.


Hlavné koncepty biodiverzity


Tri úrovne rôznorodosti

Ekosystémy/prirodzené prostredie, druhy a gény

Udržateľné využívanie

Využívanie biodiverzity v takej miere, ktorá by neviedla k dlhodobému poklesu biodiverzity, takže by sa udržal jej potenciál spĺňať potreby a ambície dnešnej generácie i budúcich generácií

Chránené územia

Územie, určené na ochranu a udržanie biodiverzity a príslušných kultúrnych zdrojov, riadené právnymi alebo inými prostriedkami 

Prečo je biodiverzita pre spoločnosť Shell dôležitá?

 • Prispievať k udržateľnému rozvoju
 • Riadiť riziko
 • Udržať si povolenie na prevádzku
 • Získať konkurenčnú výhodu
 • Zlepšiť hodnotu pre akcionárov

Štandard biodiverzity skupiny Shell je dôkazom toho, že skupina Shell sa rozhodla, že biodiverzita je pre ňu dôležitá. Aké sú však komerčné motívy, nabádajúce k riešeniu otázok biodiverzity? V podstate existujú štyri takéto motívy:

Prispievať k udržateľnému rozvoju: Spoločnosť Shell je odhodlaná prispievať k udržateľnému rozvoju. Biodiverzita je súčasťou agendy udržateľného rozvoja, ktorá dáva spoločnosti Shell príležitosť prejaviť toto odhodlanie. Spoločnosť Shell berie biodiverzitu do úvahy na štyroch úrovniach, od stratégie cez štandardy až k prevádzke. Takto uvádza princípy udržateľného rozvoja do praxe.

Riadenie rizika: Okrem toho je zvládnutie negatívnych vplyvov na biodiverzitu očividne v záujme spoločnosti Shell, pretože by tieto negatívne vplyvy ohrozili dobré meno a činnosť spoločnosti. Verejnosť sa čoraz výraznejšie stavia proti činnostiam, ktoré spôsobujú zánik druhov a ničia miesta výskytu. Spoločnosť Shell môže byť týmto ovplyvnená cez kampane, pri čerpacích staniciach, na finančných trhoch, a mohla by sa zhoršiť aj jej schopnosť získavať vysoko kvalifikovaný nový štáb. Tieto činnosti ovplyvňujú základné operácie skupiny v krátkodobej i dlhodobej perspektíve.

Prevádzková licencia: Biodiverzita ovplyvňuje aj našu prevádzkovú licenciu. Keď preukážeme, že sme v tejto oblasti zodpovední, môžu sa nám otvoriť príležitosti v senzitívnom prostredí. Na druhej strane nezodpovedné operácie môžu ohroziť našu prevádzkovú licenciu.

Konkurenčná výhoda: Účinné zachovávanie biodiverzity nám môže poskytnúť aj konkurenčnú výhodu, pretože nás budú uprednostňovať ako prevádzkovateľa alebo partnera. Okrem toho sa vyhneme sa riziku a súvisiacim nákladom, zvýši sa trhová hodnota našich akcií a naše produkty sa stanú pre zákazníkov čímsi odlišné.


Štandard skupiny Shell v oblasti biodiverzity
Celá skupina uznáva význam biodiverzity.

Sme odhodlaní: spolupracovať s ostatnými na udržaní ekosystémov rešpektovať hlavný koncept chránených oblastí hľadať partnerov, ktorí by skupine umožnili prinášať pozitívne príspevky k zachovaniu globálnej biodiverzity

Spoločnosti skupiny Shell budú:

pred všetkými novými činnosťami a výraznými zmenami existujúcich činností budú robiť ich environmentálne vyhodnotenia, ktoré sa budú týkať aj ich potenciálnych dopadov na biodiverzitu

budú zameriavať pozornosť na riadenie činností v medzinárodne uznávaných kritických oblastiach, vrátane identifikácie hlavných zúčastnených strán a včasnej konzultácie s nimi.

Conservation International (CI)
Táto spoločnosť pracuje vo viac než 30 krajinách. Jej úlohou je chrániť biodiverzitu a demonštrovať, že ľudská spoločnosť dokáže žiť harmonicky s prírodou. Pracuje na zachovaní živého dedičstva zeme a na našej globálnej biodiverzite. Sústreďuje sa pri tom na miesta, ktoré sú pre zachovanie biodiverzity na zemi najdôležitejšie. Je to 25 miest s najhustejšou a najohrozenejšou biodiverzitou. Spoločnosť Shell sa zúčastňuje Iniciatívy za energiu a biodiverzitu, ktorú vyhlásila spoločnosť CI.

www.conservation.org 

EarthWatch Institute
Ústav Earthwatch Institute podporuje udržateľné zachovanie prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva tak, že vytvára partnerstvá medzi vedcami, učiteľmi a širokou verejnosťou. Sleduje tieto ciele: Výskum - Podpora práce vedcov, zbierajúcich základné údaje, v teréne. Vzdelávanie - Vzdelávanie a inšpirovanie nasledujúcej generácie manažerov. Vzdelávania podnikateľov a širokej verejnosti. Zachovanie - Riešenie problémov aktívnou a priekopníckou spoluprácou. Spoločnosť Shell Project Better World pracuje so spoločnosťou EarthWatch na viacerých globálnych projektoch.

www.earthwatch.org 

Fauna and Flora International (FFI)
Táto organizácia bola založená v roku 1903. Je najstaršou medzinárodnou ochranárskou organizáciou. Kladie si za cieľ chrániť celé spektrum ohrozených druhov rastlín a zvierat na zemi. Poskytuje podporu ochranárskym aktivitám na celom svete, vo forme partnerstva, technickej pomoci, priameho financovania a konzultácií. Spoločnosť Shell spolupracuje s touto spoločnosťou na projektoch na Filipínach, v oblasti Kaspického mora a v južnej Afrike.

www.fauna-flora.org 

International Institute for Environment and Development
Nezávislá mimovládna organizácia, podporujúca udržateľný formou spolupráce v oblasti výskumu, koncepčných štúdií, tvorby sietí a rozširovania informácií. Táto organizácia pracuje na riešení globálnych problémov, ako je baníctvo, papierenský priemysel a potravinové systémy.

www.iied.org

Living Earth
Nadácia Living Earth Foundation je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá nabáda ľudí, aby sa učili a pracovali spolu na riešení environmentálnych otázok. Jej programy riešia široké spektrum problémov, od znečistenia až po biodiverzitu, od populácie až po kultúrnu rôznorodosť, od poľnohospodárskych postupov až po spotrebu energie. Spoločnosť Shell pracuje s touto nadáciou na sociálnych projektoch v Nigérii.

www.liveart2.dircon.co.uk 

The Nature Conservancy (TNC)
Globálna organizácia, ktorá spolupracuje s päťdesiatimi mimovládnymi organizáciami v tridsiatich krajinách a päťdesiatich štátoch USA. Je to najväčšia nezisková environmentálna organizácia v USA. Od svojho založenia v roku 1951 chránila plochu 12 miliónov akrov v USA a takmer 80 miliónov akrov na celom svete. Spoločnosť Shell prispela spoločnosti TNC na projekt v Laguna Madre v Mexickom zálive (USA) sumou 1 milión USD.

www.nature.org 

ProNatura
Mimovládna organizácia, založená v roku 1986 v Brazílii. Špecializuje sa na udržateľný rozvoj. Je jednou z prvých južných mimovládnych organizácií, ktorá začala fungovať v medzinárodnom rozsahu. Dnes je to globálna organizácia s dvoma hlavnými strediskami: Instituto Pró-Natura (Brazília) zodpovedné za severnú a južnú Ameriku, a Pro-Natura International (Francúzsko) zodpovedné za Európu, Afriku a Áziu. Spoločnosť Shell spolupracovala so spoločnosťou ProNatura v Peru, Gabone a Nigérii na sociálnych a environmentálnych štúdiách a projektoch.

www.pronatura.org 

Royal Botanic Gardens of Kew
Poslaním Kráľovských botanických záhrad v Kew je lepšie riadenie životného prostredia na zemi zlepšovaním vedomostí a porozumenia ríši rastlín a húb. Spoločnosť Shell podporuje projekt tisícročnej banky semien a výskum v Gabone.

www.kew.org 

Smithsonian Institution (SI)
Poslaním strediska pre ochranu a výskum tohto inštitútu je podpora ochranárstva a biodiverzity. Rozširuje znalosti výskumom ohrozených druhov, miest ich výskytu a ich spoločenstiev a rozširovaním informácií formou pokročilých štúdií, profesionálnych školení a vplyvu na verejnosť. Spoločnosť Shell začala pracovať s týmto inštitútom v Peru. Uzavreli päťročné memorandum porozumenia, pokrývajúce spoluprácu na projektoch po celom svete, počnúc Gabonom.

www.smithsonian.org


Wildlife Conservation Society
Táto spoločnosť má stredisko v zoologickej záhrade v Bronxe v New Yorku. Jej poslaním je chrániť divočinu a život v nej po celom svete. Kombinuje prostriedky rezervácií divočín v New Yorku s projektmi v teréne po celom svete, aby inšpirovala ku starostlivosti o prírodu, aby pomáhala viesť environmentálne vzdelávanie a aby pomohla udržať biodiverzitu. Spoločnosť Shell pracuje s touto spoločnosťou v Bolívii, a možno začne spolupracovať v Gabone.

www.wcs.org


World Conservation Union (IUCN)
Táto únia má dovedna vyše 960 členov, vrátane štátov, vládnych agentúr a mimovládnych organizácií. Jej poslaním je ovplyvňovať, podporovať a pomáhať spoločnostiam zachovávať integritu a rôznorodosť prírody a zabezpečovať, aby bolo každé využívanie prírodných zdrojov primerané a ekologicky udržateľné. Založila systém globálnych kategórií chránených oblastí a udržiava Červený zoznam ohrozených druhov. Spoločnosť Shell s nimi spolupracuje v Bangladéši. Okrem toho v rámci Skupiny pre biodiverzitu pracuje jeden ich dočasne pridelený zástupca.

www.iucn.org

World Wide Fund for Nature (WWF)
Tento fond pracuje v sto krajinách a podporuje ho takmer 5 miliónov ľudí po celom svete. Jeho poslaním je zastaviť degradáciu prírodného životného prostredia a vybudovať budúcnosť, v ktorej budú ľudia žiť v súlade s prírodou. Chce to dosiahnuť týmito prostriedkami: zachovať biodiverzitu, zabezpečiť udržateľné využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov, a podporovať obmedzovanie znečisťovania a spotreby s vysokou tvorbou odpadu.

Ich práca sa zameriava na skupinu regiónov Global 200 Eco-regions. Spoločnosť Shell s nimi spolupracuje na medzinárodnej úrovni na stratégii zmeny klímy a biodiverzity a na projektoch, pokrývajúcich Škótsko, Filipíny, Kanadu, Nový Zéland a Gabon.

www.panda.org

Spoločnosť Shell je už viac než sto rokov popredným dodávateľom energie.

Dnes pokrýva energetické potreby spoločnosti a obchodu a neustále sa pri tom díva do budúcnosti, aby videla, ako sa môžu tieto potreby vyvinúť. Máme v úmysle byť popredným dodávateľom energie aj o ďalších sto rokov. A keď podporíme rozvoj obnoviteľných zdrojov energie medzi globálnymi energiami, potom zaznamenáme ich rozvoj aj v podnikaní spoločnosti Shell. 

Naša predstava

Máme v úmysle byť popredným dodávateľom energie aj o ďalších sto rokov. A keď podporíme rozvoj obnoviteľných zdrojov energie medzi globálnymi energiami, potom zaznamenáme ich rozvoj aj v podnikaní spoločnosti Shell.

Obnoviteľná energia ponúka mnoho výhod: podnikom ponúka zodpovedný zisk, spoločnosti väčšie pohodlie a lepšie zdravie, životnému prostrediu udržateľnú spotrebu zdrojov a čistejšiu budúcnosť.

Spoločnosť Shell Renewables buduje na overených silných stránkach a nových technológiách. Snaží sa vytvoriť prvý globálny, komerčne schodný podnik v tomto sektore, a poskytnúť tieto výhody zákazníkom, obciam, a ostatným zainteresovaným stranám.

Spoločnosť Shell Wind

Výroba energie z vetra na komerčnom základe.

Sila vetra je výdatným prirodzeným zdrojom energie. Zo všetkých obnoviteľných zdrojov je práve jeho premena na elektrickú energiu ekonomicky najschodnejšia. Náklady na jej výrobu vďaka neustále sa zlepšujúcej technológii turbín neustále klesajú. Stimulačné opatrenia niektorých vlád znamenajú ďalšiu podporu pre tento sektor.

Spoločnosť Shell WindEnergy sa zameriava na vývoj a prevádzku veterných fariem a na predaj „zelenej“ elektrickej energie.

V spolupráci so svojimi partnermi v Európe a v Ázii sme od svojich prvých pilotných projektov dosiahli rýchly pokrok smerom k výrobe elektrickej energie v komerčnom rozsahu.

Ako sa postupne zvyšuje schopnosť veternej energie konkurovať konvenčným zdrojom energie, snažíme sa udržať si poprednú pozíciu v odbore a mať dosť síl na postup v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom sektore. 

Spoločnosť Shell Solar

Využitie slnečnej energie

Dnes je spoločnosť Shell Solar aktívna v celom hodnotovom reťazci solárnych fotovoltaických zariadení, od kremíkových článkov až po konečného spotrebiteľa.

Máme k dispozícii zemepisný dosah, úspory z veľkovýroby, prístup k modernej technológii, a celý rad aplikácií (diaľkové i rozvodné siete), ktoré zlepšujú našu pozíciu popredného účastníka globálneho trhu fotovoltaických systémov a dodávok energie.

Je to veľmi inšpirujúci trh. Vďaka rastúcim výstupom a pokrokom v technológii klesli v priebehu posledných desiatich rokov náklady na získavanie slnečnej energie viac než o 50%. Tento trend klesajúcich nákladov stále trvá, vďaka čomu sa slnečná energia stáva čoraz atraktívnejšou a životaschopnejšou alternatívou pre podniky i pre spotrebiteľov.

V priemyselných krajinách poskytuje spoločnosť Shell Solar fotovoltaické systémy a riešenia pre aplikácie v priemysel i v domácnostiach, od jednotlivcov až po továrne. Naši zákazníci dosiahli značné úspory každodenných nákladov a zároveň pomohli životnému prostrediu.

Aj rozvinuté i rozvojové štáty môžu mať úžitok z našich samostatných systémov na získavanie energie zo slnka, ktoré prinášajú spoľahlivú, čistú a úspornú energiu pre priemysel na vzdialených miestach. Okrem toho naše pohodlné domáce solárne systémy uľahčujú život rodinám i obciam, ktoré sa snažia zvýšiť svoju životnú úroveň, zlepšiť svoje vzdelanie a upevniť svoje zdravie.

Súčasťou našej stratégie sú veľké programy, zamerané na rozvoj technológie, napríklad program rozvoja technológie tenkých vrstiev.

Toto je významný prelom, ktorý uľahčí využitie solárnej technológie v širšom okruhu aplikácií.

Okrem toho sme zainteresovaní aj na vládnych iniciatívach po celom svete a pomáhame hľadať systémy stimulačných opatrení a podpory, ktoré by vyhovovali cieľom každej krajiny v oblasti slnečnej energie, s ohľadom na jej okolnosti a potreby.

Globálna prítomnosť

Aktivity spoločnosti Shell Renewables pokrývajú Európu, severnú aj južnú Ameriku, stredný východ a tichomorskú Áziu.

Na celom svete využívame svoje skúsenosti s technológiou a projektmi, svoju značku, i svoje skúsenosti s partnerskou spoluprácou.

Bližší pohľad na úctyhodnú energiu slnka

Keď myslíme na energiu, často si pod tým predstavujeme uhlie, naftu alebo plyn.

Zem však dostane od slnka za dvadsať dní toľko energie, koľko je jej uloženej v celých predpokladaných zásobách fosílnych palív na celom svete.

Až 95% tejto slnečnej energie je vo forme viditeľného svetla. Okrem toho však slnko vyžaruje aj infračervené a ultrafialové lúče.

Každá časť slnečného spektra je spojená s inou energiou. Pokiaľ ide napríklad o viditeľnú časť svetla, je červené svetlo spojené s najnižšími energiami a fialové s najvyššími – fialové svetlo má o 50% viac energie než červené.

Ako možno túto energiu najlepšie využiť?

Mnohé formy života na zemi využíva aktívne energiu zo slnka už milióny rokov.

Ľudstvo už oddávna hľadá spôsob, ako túto energiu využiť. Gréci používali pred asi 2000 rokmi zrkadlá, ktorými sústredili slnečné lúče na rímske lode, ktoré takto podpálili. Neskôr vedci a konštruktéri hľadali spôsob, ako previesť slnečnú energiu na elektrickú.

Zvyklo sa predpokladať, že na zachytenie slnečnej energie sú potrebné veľké plochy zeme. V skutočnosti však možno veľmi efektívne využiť malé aplikácie – napríklad nevyužitý priestor na strechách budov v mestských a priemyselných oblastiach.

Inou možnosťou je využiť slnečnú energiu na mori, alebo umiestniť slnečný kolektor do vesmíru, kde by sa táto energia akumulovala a potom vo forme lúča posielala na zem, kde by sa previedla na elektrickú energiu. Ešte sa toho musíme veľa naučiť. Našťastie, je len vecou času, kedy sa naše pochopenie slnečnej energie vyrovná našej potrebe využívať ju.

 • Zem dostane zo slnečného svetla za dvadsať dní toľko energie, koľko je jej uloženej v celých predpokladaných zásobách uhlia, nafty a plynu na celom svete.
 • Gréci používali pred asi 2000 rokmi zrkadlá, ktorými sústredili slnečné lúče na rímske lode, ktoré takto podpálili.
 • Dnes existujú tri hlavné typy solárnych energetických systémov: solárne budovy, systémy koncentrácie slnečného tepla a fotočlánky. Fotočlánky boli po prvý krát vyvinuté pre vesmírny program USA.
 • S dnešnou technológiou môžu domy s pasívnym solárnym dizajnom a účinnou izoláciou ušetriť až 90% energie, potrebnej na vykurovanie a chladenie.
 • Slnko vyšle každoročne na zem toľko voľnej energie, ktorá by umožnila naraz zažať dvanásť biliónov (12 x 1012) stowattových žiaroviek.

  Pasívna slnečná energia jedna z hlavných ciest k využitiu slnečnej energie
  Odôvodnene možno predpokladať, že z troch hlavných spôsobov získavania slnečnej energie (aktívny, pasívny a fotovoltaický) môže práve pasívny spôsob najväčšmi ovplyvniť náš každodenný život.

Princíp tohto spôsobu získavania slnečnej energie je jednoduchý. Prirodzené slnečné svetlo sa nasmeruje tak, aby udržiavalo v budove požadovanú teplotu. Pozostatky dávnych gréckych budov poukazujú na to, že vtedajší architekti boli odborníkmi na pasívne získavanie slnečnej energie.

Načo nám je pasívne získavanie slnečnej energie ?
Klimatizácia a vykurovanie môžu byť pohodlné, ale platíme za ne vysokými osobnými a environmentálnymi nákladmi.

Najmä západné krajiny potrebujú na vykurovanie a chladenie budov veľmi veľa energie. Napríklad približne jedna tretina všetkej energie, spotrebovanej v USA, pripadá na domy a komerčné budovy.

Ukázalo sa, že s dnešnou technológiou môžu domy s pasívnym solárnym dizajnom a účinnou izoláciou ušetriť až 90% energie, potrebnej na vykurovanie a chladenie.


Má pasívne získavanie slnečnej energie aj nejaké iné výhody?
Slnečné svetlo má takú povahu, že poskytuje svetlo i tepelnú energiu. Využitie slnečných lúčov v plnej miere nielen šetrí energiu, ale zároveň vytvára jasnejšie a príjemnejšie životné a pracovné prostredie.

Okrem toho sa v tomto sektore mení technológia tak rýchlo, že mnohé zo stavebných postupov, používaných pri pasívnom získavaní slnečnej energie, sa výrazne zlepšili a náklady na ne klesli. Pasívne získavanie slnečnej energie prekonalo od svojich začiatkov v Grécku dlhú cestu a má zabezpečené miesto aj v našej budúcnosti.


Fotočlánky generovanie elektrickej energie priamo zo svetla
Ak máte kalkulačku, napájanú fotočlánkom, znamená to, že máte úžitok z vesmírneho programu USA, pri ktorom sa fotočlánky vyvinuli po prvý raz. Fotočlánky sú najmodernejšou z troch hlavných technológií využívania slnečnej energie. Fotočlánky využívajú ten úkaz, že keď svetlo dopadne na atóm, uvoľní z neho elektróny. Toto sa využije na vytvorenie rozdielu potenciálov medzi dvoma polovodičmi. Obvod sa uzavrie a vznikne elektrický prúd.

Sú fotočlánky vážnymi konkurentmi na trhu energií?
Dnes možno nájsť fotočlánky v hodinkách a kalkulačkách. Okrem toho sa využívajú ako zdroj energie na jachtách, a dokonca aj vo veľkých aplikáciách na vidieku.

Fotočlánky znamenajú zaujímavú možnosť generovania elektrickej energie, pretože:

neprodukujú počas prevádzky hluk, emisie, vibrácie, ani nijaké znečistenie,

majú dlhú životnosť a nízke náklady na údržbu,

možno ich integrovať do dizajnu budov.


Sú tu aj nejaké nevýhody?
Pri všetkých týchto výhodách tu ešte stále zostávajú isté problémy, ktoré bude treba prekonať.

Fotočlánky majú dnes tieto vlastnosti:

·Sú drahé a ich výroba je zložitá.

·Majú nízky výkon na jednotku povrchu, takže ak majú generovať elektrickú energiu, musia pokrývať veľké plochy.

·Nedokážu generovať elektrickú energiu bez svetla.

·Ich výkon je ovplyvnený sezónnymi a dennými výkyvmi.

Napriek týmto problémom tu existuje silná stimulácia rozvinúť potenciál tejto čistej a obnoviteľnej energie. Technológia sa zlepšuje, vďaka čomu sú fotočlánky čoraz efektívnejšie.

Z inej perspektívy sa na solárne moduly možno dívať ako na stavebné prvky, ktoré navyše produkujú elektrickú energiu. Napríklad ich cena je rovnaká ako cena skla s odrazovou vrstvou a sú lacnejšie než žula alebo mramor. Ak zohľadníme aj iné hodnoty solárnych modulov než len púhe získavanie elektrickej energie, potom možno povedať, že fotočlánky sú nákladovo efektívne už dnes.