Čoho sa toto doplňujúce Vyhlásenie týka?

Toto doplňujúce Vyhlásenie poskytuje informácie o osobných údajoch, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú v súvislosti so službami, ktoré poskytuje oddelenie Shell Fleet Solutions, vrátane tých, ktoré sa zhromažďujú v súvislosti s vydávaním a používaním kariet Shell, partnerských kariet Shell a ďalších druhov palivových kariet, ktoré môže spoločnosť Shell svojim zákazníkom ponúkať (ďalej len „Palivové karty Shell“), ako aj v súvislosti s Vašimi návštevami webových stránok spoločnosti Shell súvisiacimi s jej podnikaním v segmente Shell Fleet Solutions vrátane portálu SCOL (Shell Cards Online Portal).

Zdroj osobných údajov

Ak ste svoje osobné údaje neposkytli priamo spoločnosti Shell, informujeme Vás, že spoločnosť Shell získala Vaše osobné údaje od Vášho zamestnávateľa alebo inej osoby, s ktorou ste v zmluvnom vzťahu a ktorá uzavrela zmluvu upravujúcu vydávanie a používanie Palivových kariet Shell so spoločnosťou Shell (zamestnávateľ alebo iná osoba ďalej len „Zákazník1). Zákazník zabezpečil alebo zabezpečí Váš súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto Vyhlásenia v prípadoch, pokiaľ je poskytnutie súhlasu potrebné.

Aké osobné údaje spracúvame?

Okrem osobných údajov uvedených v príslušnom Oznámení o ochrane osobných údajov uvedenom vyššie, môže spoločnosť Shell môže spracovávať niektoré alebo všetky kategórie osobných údajov:

 1. ak ste Zákazník2 alebo osoba, ktorá sa má stať Zákazníkom
  • identifikačné a kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa miesta podnikania, údaje o registrácii v registroch podnikateľov, emailová adresa a faxové a telefónne číslo používané pri podnikaní, bankové spojenie
  • ID používateľa, preferencie týkajúce sa marketingu a jazykové preferencie
  • dátum narodenia (na účely preverenia Dôveryhodnosti – viď nižšie)
  • údaje o transakciách Palivovými kartami Shell vrátane čísla Palivovej karty Shell, evidenčného čísla vozidla (pokiaľ je Palivová karta Shell vydaná na vozidlo), údajov o odobranom tovare a službách, dátume, čase a mieste transakcie
 2. pokiaľ ste vodičom vozidla alebo iným držiteľom Palivovej karty Shell, ktorá je vydaná na meno vodiča
  • meno a priezvisko,
  • údaje o transakciách Palivovými kartami Shell vrátane čísla Palivovej karty Shell, evidenčného čísla vozidla (pokiaľ je Palivová karta Shell vydaná na vozidlo), odobranom tovare a službách, dátumu, času a miesta transakcie
 3. pokiaľ ste kontaktná osoba Zákazníka alebo osoby, ktorá sa chce stať Zákazníkom
  • meno a priezvisko, titul, pracovná pozícia (funkčné zaradenie), pracovná adresa (miesto výkonu práce), pracovná emailová adresa a faxové a telefónne číslo
  • preferencie týkajúce sa marketingu a jazykové preferencie
 4. pokiaľ ste osoba poskytujúca zabezpečenie vo vzťahu k záväzkom Zákazníka zo zmluvy o vydávaní a používaní Palivových kariet Shell (ďalej len „Zmluva o palivových kartách Shell“)
  • identifikačné a kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia

Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje môžu byť spracované:

 1. na účely spracovania objednávky alebo žiadostí o vydanie Palivových kariet Shell a využívania služieb Shell Fleet Solutions, ich výroby, vykonania vyúčtovania a iného plnenia zmluvy o palivových kartách Shell vrátane
  • vedenia účtu Zákazníka,
  • umožnenia prístupu k a využívania Online služieb,
  • priebežného posudzovania a/alebo preskúmania stavu Palivovej karty Shell a/alebo záznamov transakcií,
  • sledovania a obnovenia Palivovej karty Shell,
  • monitorovania množstva a druhu nakúpeného tovaru a služieb a informácií o spotrebe;
 2. za účelom plnenia kontrolných, oznamovacích, evidenčných a iných povinností podľa právnych predpisov vrátane právnych predpisov o kontrole obchodu, prevencii podvodov a inej trestnej činnosti, ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a boji proti korupcii;
 3. na účely zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb,
 4. za účelom vykonávania prieskumov trhu a/alebo štatistických analýz (napr. vo vzťahuk Úverovému limitu, poisteniu alebo podvodom)
 5. za účelom plnenia povinností, uplatňovania práv a záujmov spoločnosti Shell aj vo vzťahu k tretím osobám, najmä v súvislosti s predajom podniku spoločnosti Shell alebo jeho časti, postúpením pohľadávok, prevodom Zmluvy o palivových kartách Shell alebo zákazníckej siete tretej osobe alebo iným podobným obchodom.

Spracovanie osobných údajov sa môže uskutočniť kedykoľvek v priebehu procesu smerujúceho k uzavretiu Zmluvy o palivových kartách Shell (podania žiadosti/objednávky) alebo v priebehu trvania takejto zmluvy a môže pokračovať aj po jej skončení na obmedzené účely (vyúčtovania/fakturácie, plnenia povinností podľa právnych predpisov a/alebo zmluvných požiadaviek vrátane vnútorného auditu).

Marketing

Spoločnosť Shell posiela marketingové materiály Zákazníkom alebo kontaktným osobám Zákazníkov, ak bol k tomu poskytnutý súhlas. Tieto osoby môžu svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže tiež kedykoľvek odvolať oprávnený zástupca Zákazníka. Ďalšie informácie nájdete v Oznámení o ochrane súkromia – zákazníci-podnikatelia, dodávatelia, obchodní partneri a investori, ktoré je dostupné na https://www.shell.sk/privacy.html.

Kontrola dôveryhodnosti

Pri spracovávaní objednávky alebo žiadosti o vydanie Palivových kariet Shell a poskytovanie služieb Shell Fleet Solutions, v rámci predzmluvného rokovania a po dobu trvania Zmluvy o palivových kartách Shell môžeme posudzovať Dôveryhodnosť Zákazníka alebo každej osoby, ktorá sa chce stať Zákazníkom, osoby poskytujúcej zabezpečenie alebo akejkoľvek osoby, ktorá je spriaznenou osobou Zákazníka. Pri posudzovaní Dôveryhodnosti: (a) môže byť použitý systém hodnotenia bonity alebo iné automatizované rozhodovacie procesy, a (b) sa môžu prehliadať záznamy v registroch dlžníkov. Informácie uchovávané v registroch dlžníkov týkajúce sa Zákazníka alebo každej osoby, ktorá sa chce stať Zákazníkom alebo osoby poskytujúcej zabezpečenie môžu byť už spojené so záznamami týkajúcimi sa spriaznených osôb Zákazníka, alebo môžu takéto spojenie vytvoriť. V prípade automatizovaného rozhodovania o Dôveryhodnosti má príslušná dotknutá osoba právo vyjadriť svoj názor, napadnúť takéto rozhodnutie a vyžiadať si ľudský zásah – viď časť Kontaktné údaje nižšie.

Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov?

Prevádzkovateľom je SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sú spracúvané podľa tohto Vyhlásenia, sa na vyššie uvedené účely môžu prevádzať v rámci skupiny Shell vrátane spoločností Shell, ktoré sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané s ktoroukoľvek z nasledujúcich osôb alebo môžu byť získané od ktorejkoľvek z nasledujúcich osôb, ktorými sú:

 • účastníci systému Shell Fleet Solutions služieb a Palivových kariet Shell,, ktorými sú napr. maloobchodníci alebo akékoľvek iné osoby, ktoré dodávajú tovar alebo služby Zákazníkom v rámci systému Shell Fleet Solutions služieb a Palivových kariet Shell,,
 • osoby vykonávajúce kontrolu Dôveryhodnosti, skríning a prevenciu podvodov, ako aj ručitelia a iní poskytovatelia zabezpečenia alebo iné osoby poskytujúce informácie vo vzťahu k záväzkom Zákazníka, napr. Experian a CIFAS,
 • poisťovne v súvislosti s poistnými produktmi, ktoré sa týkajú alebo by sa mohli týkať Palivových kariet Shell alebo Shell Fleet Solutions služieb,
 • lízingové spoločnosti v prípade, že držiteľ karty má zmluvu o lízingu vozidla s cieľom umožniť týmto spoločnostiam najmä sledovať najazdené kilometre a posúdiť úverovú bonitu.

Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho súhlasu zverejňovať, pokiaľ nám takúto povinnosť neukladá právny predpis alebo nám právny predpis nedáva takéto právo. Podrobné informácie nájdete v Oznámení o ochrane súkromia – zákazníci-podnikatelia, dodávatelia, obchodní partneri a investori, ktoré je dostupné na https://www.shell.sk/privacy.html.

Vaše práva

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom spracúvaným v súvislosti s Palivovou kartou Shell/Shell Fleet Solution službami a máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie takýchto osobných údajov (ale iba vtedy, keď už neexistuje žiadny dôvod na ich spracovanie). Podrobné informácie nájdete v Oznámení o ochrane súkromia – zákazníci-podnikatelia, dodávatelia, obchodní partneri a investori, ktoré je dostupné na https://www.shell.sk/privacy.html.

Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem viac informácií?

Môžete sa obrátiť na Zákaznícke centrum pre Palivové karty Shell na adrese karty-otazky-sk@shell.com alebo telefonicky na čísle 800164379.

1 v zmluvách o Palivových kartách Shell označovaná ako Hlavný držiteľ karty
2 Zákazníkom môže byť aj fyzická osoba – podnikateľ

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Platťe za mýto jednoducho a rýchlo s palivovou kartou Shell

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell. Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.