EETS4U

Teraz jednoduchšie aj cez Maďarsko

Maďarský mýtny systém je postave­ný na satelitnej technológii. Mýtne poplatky sa týkajú vybraných úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy v celkovej dĺžke približne 7 000 kilometrov. Povinnosť platiť za používanie diaľnic a spoplat­nených komunikácií majú všetky autá. Kým automobily do 3,5 tony a autobu­sy musia mať elektronickú diaľničnú známku, vozidlá nad 3,5 tony musia byť vybavené palubnou jednotkou alebo mať platný úsekový lístok. Výška mýta závisí od prejdenej vzdialenosti, kategórie vozidla, počtu náprav, emis­nej kategórie a type použitej cesty.

Pri pravidelných cestách do Maďar­ska je výhodnejšie uhrádzať mýtne poplatky prostredníctvom palubnej jednotky. Jej používanie je veľmi jed­noduché. Vyúčtovanie jázd totiž pre­bieha automaticky v režime následnej platby (tzv. Post-Pay). To znamená, že jednotku netreba dopredu nabíjať ani kontrolovať jej zostatok, stačí len uhradiť vystavenú faktúru za prejdené kilometre v predchádzajúcom období. Dopravca sa tak nemusí obávať pokút.

Namiesto množstva mýtnych boxov len jeden

Napriek jednotnému trhu bolo plate­nie mýta v Európskej únii dlho kom­plikované. Každý z viac ako stovky prevádzkovateľov mýtnych systémov vyžadoval vlastný palubný box a regis­tráciu všetkých vozidiel. Situáciu ešte viac zneprehľadňovali rozličné daňo­vé sadzby, príplatky, kurzové rozdiely a spôsoby fakturácie, ako aj to, že pa­lubné jednotky vždy fungovali s rôzny­mi technológiami.

Situácia sa začala zlepšovať, keď sa Európska únia rozhodla zjednodušiť platby mýta pomocou Európskej služ­by elektronického výberu mýta EETS, v rámci ktorej funguje aj palubná jed­notka Shell EETS4U.

V krajinách, kde prevádzkovatelia mýtneho systému schválili štandard EETS, sa dá uhrádzať mýto formou Po­st-Pay, čiže následnej platby na zákla­de vystavenej faktúry. Výhodou tohto riešenia je, že vodič nemusí vopred obnovovať kredit na palubnej jednotke a neustále kontrolovať zostatok. Do­pravcovia môžu v rámci jednej faktúry uhrádzať mýtne poplatky aj pohonné látky, a to pohodlne v eurách. Samo­zrejmosťou je vrátenie cezhraničnej DPH. Vďaka palubným jednotkám je možné všetky transakcie sústreďovať aj priamo v účtovnom systéme do­pravcu, čo mu zjednodušuje adminis­tratívu. Zároveň má aj lepšiu kontrolu nad výdavkami jednotlivých vozidiel. Na univerzálnej palubnej jednotke je navyše možné meniť EČV viacerých vozidiel, keďže je viazaná na virtuálnu palivovú kartu. Ak jazdíte často do Ma­ďarska, je pre vás palubná jednotka Shell EETS4U najlepšia voľba. Vyrieši za vás všetku administratívu a ak bu­dete potrebovať s tovarom zájsť aj do Maďarska či Nemecka, nemusíte po ceste nič riešiť. Vopred nič neplatíte, mýto vám bude vyúčtované spolu s os­tatnými platbami za príslušné obdobie v jednej súhrnnej faktúre.

Palivová karta Shell

Shell tiež ponúka pre dopravcov pali­vovú kartu, ktorá spája viacero funkcií a umožňuje tak spravovať všetky ces­tovné náklady na jednom mieste – platbu a zvýhodnené ceny za pohonné hmoty či iné služby ponúkané na čer­pacích staniciach ako autoumývareň či spomínanú platbu mýtnych poplatkov. Na Slovensku je palivovou kartu Shell možné platiť na viac ako 180 partner­ských čerpacích staniciach a naprieč Európou je viac ako 22 000 akceptač­ných miest. Pred zneužitím chráni kar­tu PIN kód a čip a v prípade straty je možné ju kedykoľvek (24/7) blokovať. Karty môže dopravca kedykoľvek jed­noducho spravovať v online systéme Shell Fleet Hub.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Platťe za mýto jednoducho a rýchlo s palivovou kartou Shell

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell. Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.