placeholder

Nová daň z CO₂ sa má zaviesť vo väčšine krajín Európy, počnúc Nemeckom, a to do konca roka 2023.*

Európska komisia zmenila a doplnila smernicu Eurovignette s cieľom dosiahnuť výrazné zlepšenie klímy – znížením emisií CO₂ o 15 % do roku 2025 a o 45 % do roku 2030. Pôvodné plány boli stanovené na 15 % do 2025 a 30 % do 2030. Dodatočné zavedenie mýtneho systému CO2 zaradí ťažké nákladné vozidlá do jednej z piatich tried emisií CO₂, podľa ktorých sa odlíšia mýtne sadzby.

Smernica Európskeho parlamentu nadobudla účinnosť 24. marca 2022 a členské štáty EÚ majú 24 mesiacov na jej zavedenie a začlenenie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

* Podľa nemeckých orgánov je presný dátum predmetom hlasovania parlamentu, ktoré prebehne do konca septembra.

Map Slovakia

Krajiny, na ktoré sa vzťahuje nová daň z CO₂:

  • Štátne cestné siete (DE, AT, PL, BE, CZ, SK, BG, HU) musia do 24. marca 2024 zaviesť mýto z emisií CO₂.
  • Cesty spravované na základe koncesie (FR, IT, ES) musia zaviesť mýto po skončení povinnosti koncesionárskych poplatkov najneskôr do roku 2027.
  • Krajiny používajúce systém diaľničných známok vrátane Holandska (NL), Luxemburska (LU), Rumunska (RO), Dánska (DK), Švédska (SW) a pobaltských krajín musia zaviesť tieto zmeny, hneď ako nahradia pôvodný systém spoplatňovania ciest založený na čase systémom založeným na počítaní vzdialenosti.

Sú udelené výnimky – príkladom je Belgicko (BE), pre ktoré sa nový systém zavedie do roku 2026.

placeholder

Realizácia:

Od 1. decembra 2023 sa mýto pre ťažké nákladné vozidlá v Nemecku rozšíri o dodatočný poplatok na základe emisií CO₂. Dodatočný poplatok bude predstavovať 200 eur za metrickú tonu CO₂. V súlade s predbežným návrhom nemeckej spolkovej vlády sa mýtny systém od 1. júla 2024 rozšíri aj na vozidlá nad 3,5 tony. Ide o zmenu oproti súčasnému nastaveniu, v ktorom sa mýto vzťahuje výlučne na vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony. Výnimky z rozšírenia poplatkov sú plánované najmä pre remeselné odvetvia. 

Parametre mýta za emisie CO₂

Ťažké úžitkové vozidlá

budú zaradené do jednej z piatich (5) tried emisií CO₂, aby sa podľa týchto tried mohli rozlišovať mýtne sadzby.

Všetky vozidlá so spaľovacím motorom

(dieselovým atď.) registrované pred 1. júlom 2019 budú štandardne zaradené do Triedy 1. Nie je nutné zhromažďovať ďalšie parametre týkajúce sa produkcie CO₂, okrem dátumu prvej registrácie.

Požiadavka na zber parametrov súvisiacich s emisiami CO₂

sa vzťahuje len na vozidlá vybavené spaľovacími motormi, registrované po 1. júli 2019.

Ostatné parametre

nie sú dostupné vo väčšine VRC s výnimkou nemeckých. Na získanie ostatných parametrov je potrebné použiť dokumenty „Osvedčenie o zhode“ (COC) a „Súbor informácií o zákazníkovi“ (CIF) od výrobcu vozidla.

Zmena hmotnosti relevantnej pre výpočet mýta:

z maximálnej prípustnej hmotnosti naloženého vozidla v prevádzke v členskom štáte registrácie (F.2 pri registrácii vozidla) na maximálnu technicky prípustnú hmotnosť naloženého vozidla (F.1 pri registrácii vozidla).

Všetky vozidlá s nulovými emisiami

(s elektrickým pohonom, alebo s pohonom na vodíkový palivový článok) budú vždy zaradené do Triedy 5. Nie je nutné zbierať ďalšie parametre týkajúce sa produkcie CO₂.

Parametre týkajúce sa CO₂ sú:

Dátum prvej registrácie vozidla (B), počet hnacích náprav, typ podvozku (traktor alebo pevný nákladný automobil), typ kabíny (denná kabína alebo kabína na spanie), objem motora (P.1), výkon motora (P.2), typ motora (P.3), hmotnosť (F.1) a hodnota CO₂ (V.7). Vo väčšine štandardných registračných kariet vozidiel vo všetkých krajinách by ste mali nájsť B, P.1, P.2, P.3 a F.1.

Trieda emisií CO₂ Výkon Poplatok
Trieda 1 Do 5 % pod úrovňou znižovania emisií Nad priemerom
Trieda 2 5 až 8 % pod úrovňou znižovania emisií O 5 – 15 % menej než za emisnú triedu 1
Trieda 3 Viac ako 8 % pod úrovňou znižovania emisií O 15 – 30 % menej než za emisnú triedu 1
Trieda 4 – Vozidlá s nízkymi emisiami Aspoň o 50 % nižšie ako v rámci cieľa znižovania emisií O 30 – 50 % nižšie ako v triede 1
Trieda 5 Nulové emisie O 50 – 75 % menej než za emisnú triedu 1

Okrem toho, celkové náklady sa môžu líšiť aj v závislosti od emisnej triedy vášho vozidla CO₂.

V súčasnosti neexistujú žiadne osobitné predpisy alebo referenčné hodnoty pre autobusy a určité podskupiny vozidiel v rámci tried N2 a N3. V dôsledku toho sú dočasne zaradené do Triedy 1 emisií CO₂.

Tím spoločnosti Shell Commercial Road Transport, popredného poskytovateľa služieb týkajúcich sa mýta v Európe, aktívne sleduje vývoj v oblasti rozširovania mýta a ponúka dopravcom podporu pri riešení prípadných nejasností. Naším cieľom je poskytnúť vám cenné poznatky a asistenciu počas celého procesu. Vždy sa môžete spoľahnúť na naše poradenstvo a podporu.