LNG gas station

Štúdiu s názvom „LNG – nový zdroj energie pre lode a nákladné automobily? Fakty, trendy, perspektíva“ spracovala spoločnosť Shell v spolupráci s Nemeckým strediskom pre letectvo a kozmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) a Technickou univerzitou v Hamburgu (TUHH) v rámci širšej diskusie o ekologickejších druhoch palív.

Za predpokladu, že do roku 2040 bude celosvetovo v prevádzke 6 000 veľkých lodí poháňaných LNG palivom a v EÚ bude dovtedy jazdiť 480 000 nákladných vozidiel na LNG, by sa emisie skleníkových plynov v lodnej doprave mohli znížiť o 132 miliónov ton. V závislosti od technológie motora by v ťažkej nákladnej cestnej doprave mohlo ubudnúť ďalších 4,5 milióna ton emisií. V prípade 30 % podielu Bio-LNG pri nákladných vozidlách by sa emisie znížili o ďalších 20 %. Celé odvetvie dopravy v Nemecku v súčasnosti produkuje približne 166 miliónov ton skleníkových plynov.

„V lodnej doprave vidíme veľký potenciál LNG paliva predovšetkým pri kontajnerových lodiach, ktoré kvôli vysokým energetickým nárokom spotrebúvajú významné množstvo paliva. Pri lodiach pre osobnú prepravu bude naopak využitie LNG skôr novinkou. Nahradením ťažkých vykurovacích olejov skvapalneným zemným plynom by mohlo dôjsť k významnému zníženiu emisií,“ uviedol Jörg Adolf, hlavný ekonóm spoločnosti Shell v Nemecku.

„V komerčnej cestnej doprave je LNG palivo vhodné pre ťažké nákladné vozidlá ako náhrada motorovej nafty. Aby sa však dosiahlo výraznejšie zníženie emisií, potrebujeme LNG získavať z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad Bio-LNG,“ vysvetľuje odborník na dopravu, Dipl.-Ing. Andreas Lischke z DLR.

Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) odhaduje, že medzinárodný obchod s plynom vzrastie do roku 2040 o dve tretiny, pričom viac ako 80 % podiel na tomto raste bude mať práve LNG. V súčasnosti sa LNG na spotrebe zemného plynu podieľa 8 až 9 %, ale do roku 2040 by tento podiel mohol narásť na približne 14 %.

V doprave sú lode hlavným zdrojom látok znečisťujúcich ovzdušie. Medzinárodná lodná doprava je navyše zdrojom približne 3 % celosvetových emisií CO2. LNG sa v súčasnosti považuje za jedinú rozumnú a komerčne vyspelú alternatívu k lodným palivám na báze ropy. Štúdia na základe tejto skutočnosti predpokladá, že v období do roku 2040 porastie flotila plavidiel poháňaných LNG výrazne rýchlejšie ako celkový celosvetový počet plavidiel. K najdynamickejšiemu rastu dochádza pri kontajnerových lodiach, zatiaľ čo lode pre osobnú prepravu vrátane výletných lodí a trajektov zohrajú v tomto ohľade skôr priekopnícku rolu.

V cestnej doprave je LNG palivo primárne vhodné pre použitie v ťažkých nákladných vozidlách. Ak by sme na základe súčasných trendov urobili projekciu vývoja až do roku 2040, možno očakávať, že v rámci EÚ narastie celkový počet ťažkých nákladných vozidiel jazdiacich na LNG o 307 000 na 2,76 miliónov. Zhruba 480 000 (17 %) z týchto ťažkých nákladných vozidiel bude používať ako pohon motor na LNG, čo nahradí spotrebu celkovo 11,5 miliardy litrov nafty. Pre porovnanie, dnes po cestách jazdí približne 4 000 nákladných vozidiel na LNG.

„Pre zavedenie a udržanie používania nízkoemisného LNG je nutné zaistiť technologicky otvorenú podporu pre využitie obnoviteľných zdrojov v rámci dodávateľského reťazca LNG a podporovať budovanie potrebnej infraštruktúry. Je nutné presvedčiť užívateľov o výhodách LNG jednoznačnými ekonomickými výhodami – napríklad prostredníctvom regulačných a finančných nástrojov,“ uvádza Jörg Adolf.

Viac informácií nájdete na www.shell.de/lngstudie