Doprava

Štúdia „Decarbonising Road Freight: Getting into Gear“ (Dekarbonizácia cestnej nákladnej dopravy: Preraďujeme na vyšší stupeň) ponúka podrobný 10-ročný plán obsahujúci 22 riešení v oblasti ekonomiky, technológií, regulácie a organizácie práce, ktoré v blízkej budúcnosti môžu pomôcť sektoru nákladnej dopravy znížiť vlastnú uhlíkovú stopu. Štúdia ukazuje, že viac ako 70 % odborníkov považuje elektrické vozidlá na vodíkové palivové články a batériové elektrické vozidlá za dlhodobo najperspektívnejšiu technológiu, ako dosiahnuť nulové emisie pre ťažké nákladné vozidlá. Mnohí z oslovených vyjadrili presvedčenie, že nákladné vozidlá s týmito technológiami sa stanú komerčne konkurencieschopnými v nasledujúcich 5 až 10 rokov.

„Nákladné vozidlá prepravujú prakticky všetko, na čom každodenne závisí moderná spoločnosť. Osobitne počas súčasnej pandémie si spoločnosť vyskúšala, aká kritická je cestná nákladná doprava pre dodávku základného tovaru,“ hovorí riaditeľ divízie Shell Downstream Huibert Vigeveno. „Avšak cestná nákladná doprava aktuálne produkuje približne 9 % globálnych emisií CO2 a keďže dopyt po službách nákladnej cestnej dopravy sa do roku 2050 pravdepodobne zdvojnásobí, je potrebné podniknúť okamžité kroky pre smerovanie odvetvia k nulovým emisiám. Flotilové spoločnosti, výrobcovia nákladných vozidiel a dodávatelia energií už začali investovať do riešení s nízkymi či nulovými emisiami, avšak pre urýchlenie týchto zmien si odvetvie vyžaduje komplexnejší súbor politík a predpisov.“

Najdôležitejšie zistenia štúdie:

  • Pre splnenie cieľa Parížskej dohody je potrebné, aby absolútne emisie z cestnej nákladnej dopravy do roku 2050 poklesli v porovnaní s rokom 2018 o takmer 60 %, a to aj pri očakávanom zdvojnásobení objemu cestnej nákladnej dopravy.
  • 80 % účastníkov štúdie vníma nedostatok regulačných stimulov a zložitosť zmeny infraštruktúry ako hlavné prekážky dekarbonizácie, zatiaľ čo 70 % považuje za hlavnú prekážku obmedzený dopyt zákazníkov.
  • Aj keď zodpovedajúce technológie zatiaľ nie sú komerčne dostupné, väčšina účastníkov štúdie´súhlasí s tým, že technológie na dekarbonizáciu cestnej nákladnej dopravy už existujú a že výrobcovia nákladných vozidiel už vyvíjajú elektrické vozidlá na vodíkové palivové články a batériové elektrické vozidlá.
  • Spoločnosti by už dnes mali pri obnove vozového parku nákladných vozidiel a autobusov používaných v mestskej doprave, resp. na krátku vzdialenosť začať uprednostňovať výmenu za dostupné elektrické vozidlá na vodíkové palivové články a batériové elektrické vozidlá, ktoré majú nulové emisie.
  • Prostredníctvom koalícií a partnerstiev by firmy pôsobiace v priemysle mali zvýšiť nasadenie nákladných vozidiel a palív s nulovými emisiami v regionálnych zoskupeniach a pozdĺž koridorov s vysokou premávkou.
  • Palivá s nízkymi emisiami, ako sú skvapalnený zemný plyn (LNG), bioLNG, stlačený zemný plyn a bionafta, je vhodné čím skôr zavádzať pre existujúce dodávateľské reťazce, avšak nie tam, kde by mohli narušiť prípravu na využitie riešení s nulovými emisiami.
  • Vylepšením konštrukcie nákladných vozidiel, využitím digitálnych riešení na optimalizáciu riadenia vozového parku a použitím kvalitnejších palív a mazív je možné dosiahnuť okamžité zníženie emisií pre vozové parky s naftovými nákladnými vozidlami.

„Pre začlenenie vozidiel s nulovými emisiami do globálneho vozového parku bude obdobie nasledujúcich 10 rokov kriticky dôležité. Je preto veľmi povzbudivé, že sa lídri v nákladnej doprave už začali zameriavať na spoločný vývoj potrebných technológií,“ uviedol Carlos Maurer, výkonný viceprezident pre dekarbonizáciu v spoločnosti Shell. „Veríme, že vodíkové články vyrábané vo veľkom rozsahu, budú pravdepodobne nákladovo efektívnejšou a životaschopnejšou cestou k čistým nulovým emisiám pre veľké a stredne veľké nákladné vozidlá pre dlhé trasy. Batériové elektromobily by mali plniť rovnakú rolu pre menšie nákladné vozidlá a stredne veľké vozidlá určené pre krátke trasy. Spoločnosť Shell už začala podnikať kroky pre sprístupnenie týchto energetických riešení zákazníkom a na rozšírení týchto snáh spolupracujeme s ostatnými.“

Spoločnosť Shell k tejto téme vydala aj štúdiu “Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead” (Dekarbonizácia cestnej nákladnej prepravy: Cesta vpred podľa spoločnosti Shell), v ktorej popisuje svoju úlohu pri pomoci s dekarbonizáciou sektoru dopravy. Štúdia načrtáva ambície spoločnosti Shell v oblasti klímy a plány na zníženie emisnej náročnosti jej vlastnej flotily a takmer 3 000 zmluvných cisternových vozidiel o 10 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030 v porovnaní s emisiami v roku 2018. Popisuje tiež, ako sa spoločnosť Shell usiluje nasadiť do praxe palivá s nízkymi a nulovými emisiami aj so zodpovedajúcou palivovou infraštruktúrou a prijímať riešenia na znižovanie a kompenzáciu emisií. Obsahuje tiež odporúčania pre legislatívu a plány spolupráce s ostatnými spoločnosťami v sektore cestnej nákladnej dopravy.

Štúdie “Getting into Gear” a “Shell’s Route Ahead” v anglickom jazyku si možno stiahnuť na:
www.shell.com/DecarbonisingRoadFreight