Pre spoločnosť Shell predstavuje dekarbonizácia dopravy kľúčovú oblasť. Rozvoj LNG a bioLNG je najrýchlejšia cesta k dekarbonizácii nákladnej cestnej dopravy. Plynová mobilita patrí k alternatívnym pohonom, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako tradičné dieselové alebo benzínové pohony. LNG palivo (skvapalnený zemný plyn) vie v segmente ťažkej nákladnej dopravy plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry, dusíka a uhlíka.

„Rozvoj plynovej mobility a špecificky rozvoj LNG a bioLNG považujeme za cestu pre rýchlu dekarbonizáciu nákladnej cestnej dopravy. Naša pozícia vyplýva najmä zo skúseností z iných európskych trhov, na ktorých vidíme, že prechod z naftových pohonov na LNG, prípadne bioLNG, nie je náročný. Výhodou je ľahko adaptovateľná infraštruktúra a dostupnosť LNG vozidiel. Navyše dopravcovia operujúci najmä na trhoch západnej Európy potrebujú rozvíjať dopravu s nízkymi emisiami najmä kvôli budúcej konkurencieschopnosti. Vysoko rozvinutá LNG infraštruktúra bude plne využiteľná aj pre využívanie bio-LNG, ktoré je technologicky identické a má záporné emisia uhlíka,“ vysvetľuje Daniel Vagaský, riaditeľ divízie Commercial Road Transport pre Českú a Slovenskú republiku.

Dokument o pristúpení k memorandu podpísali prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič, riaditeľ divízie Commercial Road Transport pre Českú a Slovenskú republiku Daniel Vagaský a Branislav Kalužný, konateľ SHELL Slovakia, s. r. o. na Jesennej konferencii SPNZ vo Vysokých Tatrách.

Memorandum o podpore plynovej mobility vzniklo v auguste 2021. Shell sa stal jeho 18. signatárom. Príkladom ďalších signatárov sú SPP CNG, CNG Slovensko, Bosta, SPNZ a Slovenská bioplynová asociácia.

Memorandum je prejavom vôle jeho signatárov spoločne vyvíjať úsilie zamerané na posilnenie pozície a rozvoj plynovej mobility v SR, ktorú, berúc do úvahy princíp technologickej neutrality, považujú za rovnocennú s inými alternatívnymi pohonmi a ekologickejšiu alternatívu tradičných zdrojov energie v doprave, prostredníctvom ktorej je možné výrazne prispieť k ochrane ovzdušia na Slovensku a z dlhodobého hľadiska tiež k zníženiu emisií skleníkových plynov a dekarbonizácii dopravy. Na účely tohto memoranda sa plynovou mobilitou rozumejú pohony na stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), CNG a LNG s využitím bioplynu. Signatári taktiež považujú za dôležitý zdroj vodík, ktorý bude mať v budúcnosti svoje nezastupiteľné miesto nielen v doprave.