Oznámenie o ochrane súkromia – zákazník - podnikateľ, dodávateľ, obchodný partner alebo investor

V tomto oznámení sa uvádza, aké osobné údaje získavame, na aké účely a aké máte práva v tejto súvislosti.

Čoho sa týka toto oznámenie o ochrane súkromia?

Toto oznámenie o ochrane súkromia poskytuje informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré spracúva spoločnosť alebo spoločnosti v rámci skupiny spoločností Shell (ďalej len „Shell“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) vo vzťahu k (i) jednotlivcom, ktorí pracujú pre obchodných zákazníkov alebo konajú v ich mene, alebo ktorí sú akcionármi našich obchodných zákazníkov („obchodní zákazníci“), (ii) dodávateľom alebo predajcom a osobám, od ktorých nadobúdame práva a ďalšie majetkové hodnoty („dodávatelia“), (iii) obchodným partnerom vrátane prevádzkovateľov spoločných podnikov, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Shell, a prevádzkovateľov čerpacích staníc Shell ako aj investorom a akcionárom („obchodní partneri“).

V prípade jednotlivcov, ktorí požadujú prístup na webovú stránku Shell v mene obchodného zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera, budete požiadaní o poskytnutie ďalších informácií, ktoré vám umožnia identifikovať sa na účely ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia a spravovať vzťah medzi spoločnosťou Shell a príslušným obchodným zákazníkom, dodávateľom alebo obchodným partnerom. Ďalšie informácie si prečítajte v oznámení o ochrane osobných údajov – súčasný alebo bývalý zamestnanec, dodávateľ alebo blízka osoba zamestnanca spoločnosti Shell na adrese https://www.shell.sk/privacy/ex-employee-notice.html.

Pokiaľ ide o jednotlivých maloobchodných zákazníkov, členov vernostných programov spoločnosti Shell, návštevníkov webových stránok spoločnosti Shell alebo používateľov aplikácií spoločnosti Shell, prečítajte si oznámenie o ochrane súkromia - motoristi, vernostní zákazníci alebo odberatelia energií, používatelia aplikácie Shell a návštevníci našich webových stránok na adrese https://www.shell.sk/privacy/b2c-notice.html.

Informácie o osobách, ktoré sa uchádzajú o prácu v spoločnosti Shell alebo ktoré sa zúčastňujú výberového konania alebo podstupujú hodnotenie, nájdete v oznámení o ochrane súkromia – uchádzač o zamestnanie v skupine Shell na adrese https://www.shell.sk/privacy/job-applicant-notice.html.

Tieto oznámenia sú k dispozícii aj na webových stránkach spoločnosti Shell v rôznych krajinách, v ktorých pôsobíme, v miestnych jazykoch a podľa potreby odrážajú miestne požiadavky.

Osobitné oznámenia a doplňujúce vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžu obsahovať ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Shell spracúva vaše osobné údaje. V takom prípade vám takéto oznámenia o ochrane súkromia budú oznámené osobitne. Tieto oznámenia o ochrane súkromia sa môžu v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme, líšiť, aby odrážali miestne postupy a požiadavky príslušných právnych predpisov.

Toto oznámenie o ochrane súkromia vysvetľuje, aké osobné údaje sa o vás spracúvajú, prečo spracúvame vaše osobné údaje a na aké účely, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, ako môžete nahliadnuť do svojich osobných údajov a aktualizovať ich, a tiež aké možnosti máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi a kde nájdete ďalšie informácie.

Ak sa získavajú osobné údaje detí, môže byť potrebný súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Osobitné oznámenie − ak ste mladší ako 16 rokov. Spracúvanie osobných údajov detí

S výnimkou prípadov, keď spoločnosť Shell organizuje vzdelávacie akcie špeciálne určené pre deti, nezískavame osobné údaje jednotlivcov mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov (alebo iný vek, ktorý odráža miestne zákonné požiadavky oznámené na webových stránkach spoločnosti Shell vo vašej oblasti), neposielajte nám svoje osobné údaje, napríklad meno, adresu a e-mailovú adresu. Ak si prajete kontaktovať skupinu Shell spôsobom, ktorý od vás vyžaduje odoslanie vašich osobných údajov (napríklad pokiaľ ide o vzdelávacie alebo inovačné podujatia), obráťte sa na svojho rodiča alebo iného zákonného zástupcu, aby tak urobil vo vašom mene.

Kategórie osobných údajov, ktoré o vás získavame.

Aké osobné údaje spracúvame? Získavanie informácií

Spracúvame osobné údaje od jednotlivcov a vo vzťahu k jednotlivcom, ktorí sú naši obchodní zákazníci, dodávatelia, obchodní partneri, alebo pre nich pracujú alebo ktorí sú ich akcionármi, v nasledujúcich kategóriách:

 • súkromné kontaktné údaje (napríklad meno, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo) len v prípade potreby, alebo
 • obchodné kontaktné údaje a iné informácie (ako sú názov pracovnej pozície, oddelenie, názov organizácie a vaše obchody so spoločnosťou Shell vo vlastnom mene alebo v mene príslušného obchodného zákazníka, dodávateľa, obchodného partnera).

Overovanie

Okrem toho pravidelne vykonávame overovanie (predzmluvné a pravidelne po uzavretí zmluvy) vlastníkov, akcionárov a riaditeľov našich obchodných zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov s cieľom dodržiavať povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, chrániť majetok a zamestnancov/dodávateľov skupiny Shell a konkrétne zabezpečiť, aby mohla skupina Shell dodržiavať zákony týkajúce sa kontroly obchodu, boja proti praniu špinavých peňazí a/alebo podplácaniu a korupcii a ďalšie regulačné požiadavky. Toto overovanie sa uskutočňuje na základe verejne dostupných alebo štátom vydaných sankčných zoznamov a mediálnych zdrojov.

Súčasťou overovania nie je profilovanie ani automatické rozhodovanie vo vzťahu k partnerom alebo potenciálnym partnerom.

Účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje.

Kto je zodpovedný za získané osobné údaje?

Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081 je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov buď samostatne, alebo spolu so svojimi pridruženými spoločnosťami v rámci skupín spoločností Shell.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov, spracúvame na nasledujúce účely:

 • vykonávanie podnikateľskej činnosti - vrátane poskytovania, výskumu, vývoja a zlepšovania výrobkov alebo služieb, uzatváranie a plnenie dohôd s obchodnými zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi, evidencia a dohodnutie služieb, výrobkov a materiálov poskytovaných alebo prijímaných spoločnosťou Shell, riadenie vzťahov a marketingu, ako je udržiavanie a podpora kontaktov so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, správa účtov, zákaznícke služby a príprava, vykonávanie a analýza prieskumov trhu a marketingových stratégií;
 • organizácia a riadenie podnikateľskej činnosti - vrátane finančného riadenia, správy aktív, zlúčení, oddelení, akvizícií a odpredajov, vykonávania kontrol, vykazovania pre manažment, vykonávania analýz, interných auditov a vyšetrovania;
 • zdravie, bezpečnosť a ochrana - vrátane ochrany života alebo zdravia jednotlivca, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrana spoločností a personálu skupiny Shell, overovanie stavu a prístupových práv jednotlivca; alebo
 • dodržiavanie právnych a/alebo regulačných predpisov - vrátane dodržiavania právnych alebo regulačných požiadaviek;

alebo na vedľajšie účely, ak s tým úzko súvisia, ako napríklad:

 • uchovávanie, vymazávanie alebo anonymizácia osobných údajov;
 • predchádzanie podvodom, audity, vyšetrovania, riešenie sporov alebo poistenie zodpovednosti, uplatňovanie nárokov alebo obrana práv pred príslušnými orgánmi alebo súdmi; alebo
 • štatistický, historický alebo vedecký výskum.

Komunikácia a marketing

Môžete dostať ponuky pre seba alebo v mene príslušného obchodného zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera. Pri všetkých príležitostiach budete mať možnosť využiť funkciu odhlásenia prostredníctvom rôznych digitálnych kanálov, ktoré používame na interakciu s vami.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba vtedy, keď na to máme zákonný základ.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov, sa spracúvajú iba:

 • s cieľom podniknúť kroky na žiadosť jednotlivca pred uzavretím zmluvy;
 • ak je to potrebné za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy, ktorá je pre spoločnosť/spoločnosti Shell záväzná;
 • ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných príslušnou spoločnosťou/spoločnosťami Shell, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby; alebo
 • (len ak to požadujú právne predpisy) s výslovným súhlasom jednotlivca.

V prípadoch, keď je spracúvanie založené na súhlase, a s výhradou miestnych platných právnych predpisov, ktoré prípadne stanovujú inak, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním, čo však neovplyvní zákonnosť ich spracúvania pred odvolaním vášho súhlasu.

Skupina Shell sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Implementovali sme technológie a zásady s cieľom chrániť vaše súkromie pred neoprávneným prístupom a používaním. Napríklad môžeme použiť šifrovanie na niektoré z našich služieb, uplatňujeme proces autentifikácie a overovania prístupu k službám skupiny Shell a pravidelne testujeme, posudzujeme a vyhodnocujeme účinnosť našich bezpečnostných opatrení.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov, sa spracúvajú výhradne na vyššie uvedené účely a budú sa poskytovať len v prípade potreby:

 • iným spoločnostiam v rámci skupiny spoločností Shell;
 • splnomocneným zástupcom tretej strany, poskytovateľom služieb, externým audítorom a/alebo subdodávateľom spoločnosti Shell; alebo
 • príslušným verejným orgánom, orgánom štátnej správy, regulačným alebo daňovým úradom, ak je to potrebné, aby sme splnili povinnosť vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov, ktorými sa riadi príslušná spoločnosť/spoločnosti Shell, alebo ako to umožňujú príslušné právne predpisy.

Interakcia so spoločnosťou Shell prostredníctvom sociálnych médií

Ak sa rozhodnete pre interakciu so spoločnosťou Shell prostredníctvom sociálnych médií na stránke sociálnych médií, ktorú spravuje spoločnosť Shell („stránka sociálnych médií spoločnosti Shell“), ako sú Facebook, Instagram, Twitter alebo LinkedIn, vaše osobné údaje (napríklad vaše meno, profilová fotografia a skutočnosti, ktoré vás zaujímajú v spoločnosti Shell) budú viditeľné pre všetkých návštevníkov vašej osobnej webovej stránky v závislosti od vášho nastavenia ochrany osobných údajov na príslušnej platforme sociálnych médií a bude tiež viditeľná pre spoločnosť Shell. Všetky informácie, ktoré poskytujete na týchto stránkach, môžete kedykoľvek odstrániť prostredníctvom účtu príslušnej platformy sociálnych médií. Spoločnosť Shell nesleduje vašu aktivitu na rôznych webových stránkach sociálnych médií, ktoré používate. Ak odošlete správu spoločnosti Shell prostredníctvom akejkoľvek služby zasielania správ na platforme sociálnych médií, tieto správy sa neuchovávajú dlhšie ako jeden mesiac po prijatí. Ak chcete podať žiadosť o úkon, ktorý nemôžete vykonať sami a ktorý súvisí so stránkou sociálnych médií spoločnosti Shell, obráťte sa na spoločnosť Shell. Pozrite si nasledujúcu časť.

Okrem toho a v rozsahu, v akom je spoločnosť Shell spoločne zodpovedná s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií, na ktorej je umiestnená stránka sociálnych médií spoločnosti Shell, bude mať spoločnosť Shell prostredníctvom platformy sociálnych médií prístup k agregovaným údajom poskytujúcim štatistické údaje a informácie, ktoré pomôžu porozumieť typom úkonov, ktoré vykonávate na stránke sociálnych médií spoločnosti Shell. Ďalšie informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje spracúvajú na týchto platformách sociálnych médií vrátane cielenej reklamy, ktorá vám môže byť zasielaná, nájdete v nastaveniach ochrany osobných údajov prístupných prostredníctvom vášho účtu príslušnej platformy sociálnych médií.

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané mimo vašej krajiny pod podmienkou zachovania primeraných bezpečnostných opatrení.

Prenos vašich osobných údajov do iných krajín

Ak sa vaše osobné údaje prenášajú na spoločnosti v rámci skupiny Shell a/alebo na oprávnené tretie strany so sídlom mimo vašej krajiny, potom prijímame príslušné organizačné, zmluvné a právne opatrenia, ktoré zabezpečia, že vaše osobné údaje budú výhradne spracúvané na vyššie uvedené účely a bude zabezpečená primeraná úroveň ich ochrany. Medzi tieto opatrenia patria záväzné vnútropodnikové pravidlá pre prenosy medzi skupinou Shell a spoločnosťami Shell v Európskej únii, mechanizmy schválené Európskou komisiou pre prenosy osobných údajov do tretích krajín ako aj akékoľvek ďalšie požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov platných a účinných v konkrétnej krajine. Kópiu vnútropodnikových pravidiel spoločnosti Shell nájdete na adrese www.shell.sk/privacy.html alebo napíšte na adresu privacy-office-SI@shell.com.

Aké sú dôsledky neposkytnutia vašich osobných údajov?

Osobné údaje priamo alebo nepriamo získané skupinou Shell pre tieto procesy sú potrebné na:

 • plnenie zákonných požiadaviek a/alebo požiadaviek, ktoré sa vyžadujú pri uzavretí zmluvy s partnerom a plnenie zmluvy s týmto partnerom, alebo
 • udržiavanie kontaktu s obchodnými zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi.

Neposkytnutie požadovaných informácií negatívne ovplyvní našu schopnosť komunikovať s vami alebo uzavrieť zmluvu s partnerom a pokračovať v jej plnení.

Spoločnosť Shell bude vaše osobné údaje uchovávať iba po stanovený čas.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

S určitými výnimkami, ktoré sú vysvetlené v doplňujúcich vyhláseniach o ochrane osobných údajov, budú všetky osobné údaje, ktoré sa vyžadujú na účely uzatvorenia a plnenia zmlúv s obchodnými zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi alebo na posudzovanie ponúk predložených v súťaži alebo vo verejnom obstarávaní, uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov po jeho ukončení. Pokiaľ ide o dohody s trvaním viac ako päť rokov, ako aj na vyššie uvedené účely sa tieto dohody uchovávajú po dobu 35 rokov od nadobudnutia účinnosti dohody.

Vo všetkých ostatných prípadoch pre vyššie uvedené účely vrátane spracúvania osobných údajov získaných ako súčasť neúspešných ponúk predložených skupine Shell alebo súvisiacich s overením v súvislosti s verejne prístupnými alebo štátom vydanými sankčnými zoznamami a mediálnymi zdrojmi, sa osobné údaje uchovajú 15 rokov po ich prvom získaní.

Vo všetkých prípadoch môžu byť informácie uchovávané na a) dlhšie obdobie, ak na to existuje právny alebo regulačný dôvod (v takom prípade budú vymazané, ak už nie sú potrebné na plnenie tohto právneho alebo regulačného účelu) alebo b) kratšie obdobie, ak jednotlivec namietal voči spracúvaniu svojich osobných údajov a žiaden legitímny obchodný účel na ich uchovanie už neexistuje.

Vaše práva a ako ich uplatňovať.

Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom

Naším cieľom je uchovať čo najpresnejšie informácie. Môžete požiadať o:

 • prístup k svojim osobným údajom;
 • opravu alebo vymazanie osobných údajov (ale iba v prípade, že už nie sú potrebné na legitímne obchodné účely);
 • ukončenie zasielania ďalšej marketingovej komunikácie vo svojom mene alebo v mene príslušného obchodného zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera;
 • obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; a/alebo
 • získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli skupine Shell v štruktúrovanej a digitálnej podobe, a ich prenos inej strane, ak je to technicky možné.

Tieto žiadosti môžete podať na adrese privacy-office-SI@shell.com.

Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázku, obavy alebo sťažnosť týkajúcu sa svojich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek problémy, otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, prečítajte si príslušné oznámenie o ochrane súkromia spoločnosti Shell vo svojej krajine alebo sa môžete obrátiť na adresu Privacy-Office-SI@shell.com.

Môžete sa tiež obrátiť na zodpovednú osobu skupiny Shell zo spoločnosti Shell International B.V. v Haagu v Holandsku − obchodný register č. 27155369, na korešpondenčnej adrese: PO Box 162, 2501 AN, Haag.

Ak nie ste spokojní so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany skupiny Shell, máte právo podať sťažnosť príslušnému miestnemu úradu pre ochranu údajov. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Môžete sa tiež obrátiť na Úrad na ochranu údajov Holandského kráľovstva, so sídlom na adrese Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haag, Holandsko. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Na našich webových stránkach používame súbory cookie, aby sme vám poskytli čo najlepší používateľský zážitok.

Súbory cookie a podobné technológie

Skupina Shell môže používať súbory cookie a podobné technológie, ktorých cieľom je získavať a ukladať informácie vašej počas návštevy webových stránok skupiny Shell. To umožňuje skupine Shell identifikovať váš webový prehliadač a získavať údaje o tom, ako používate naše webové stránky, ktoré stránky navštevujete a ako dlho trvajú vaše návštevy, ako aj ich pri vašom návrate rozpoznať, aby sme mohli zlepšiť vašu skúsenosť s našimi webovými stránkami. Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie môžete ovládať a spravovať úpravou nastavení svojho prehliadača alebo s pomocou nástroja pre preferencie týkajúce sa súborov cookie spoločnosti Shell na webovej stránke spoločnosti Shell – ďalšie informácie si pozrite v zásadách týkajúcich sa súborov cookie na adrese http://www.shell.sk/cookie-policy.html.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa priebežne aktualizuje.

Zmeny v tomto oznámení o ochrane súkromia

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa môže priebežne meniť. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto oznámenie o ochrane súkromia, či neobsahuje možné zmeny. Toto oznámenie o ochrane súkromia bolo naposledy aktualizované v máji 2022.