Oznámenie o ochrane súkromia – motoristi, vernostní zákazníci alebo odberatelia energií, používatelia aplikácie Shell a návštevníci našich webových stránok

V tomto oznámení sa uvádza, aké osobné údaje získavame, na aké účely a aké máte práva v tejto súvislosti.

Čoho sa týka toto oznámenie o ochrane súkromia?

Toto oznámenie o ochrane súkromia poskytuje informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov pri využívaní služieb a/alebo kúpe tovaru od spoločnosti alebo spoločností v rámci skupiny spoločností Shell (ďalej len „Shell“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), či už ako:

(i) maloobchodný zákazník, zákazník využívajúci energiu alebo elektronickú mobilitu;

(ii) člen vernostného programu Shell, ako je ClubSmart, Shell Go+, SHARE Program alebo ekvivalent vo vašej krajine (ďalej len „vernostný program Shell“);

(iii) návštevník webovej stránky spoločnosti Shell (ďalej len „webová stránka“ alebo „webová stránka spoločnosti Shell“); a/alebo

(iv) používateľ aplikácie Shell určenej pre členov vernostného programu alebo iných aplikácií Shell (ďalej len „aplikácia Shell“).

Tieto oznámenia sú k dispozícii aj na webových stránkach spoločnosti Shell v rôznych krajinách, v ktorých pôsobíme, v miestnych jazykoch a podľa potreby odrážajú miestne požiadavky.

Osobitné oznámenia a doplňujúce vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžu obsahovať ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Shell spracúva vaše osobné údaje. To by nastalo napríklad v prípade, že ste zákazníkom využívajúcim energie alebo elektronickú mobilitu. V takom prípade vám takéto oznámenia o ochrane súkromia budú oznámené osobitne. Tieto oznámenia o ochrane súkromia sa môžu v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme, líšiť, aby odrážali miestne postupy a požiadavky príslušných právnych predpisov.

Toto oznámenie o ochrane súkromia vysvetľuje, aké osobné údaje sa o vás spracúvajú; prečo spracúvame vaše osobné údaje a na aké účely, ako dlho vaše osobné údaje uchovávame; ako získate prístup k svojim osobným údajom a ako ich môžete aktualizovať, ako aj možnosti, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov, a kde hľadať ďalšie informácie.

Ak sa získavajú osobné údaje detí, môže byť potrebný súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Osobitné oznámenie − ak ste mladší ako 16 rokov. Spracúvanie osobných údajov detí

S výnimkou prípadov, keď spoločnosť Shell organizuje vzdelávacie akcie špeciálne určené pre deti alebo spotrebiteľské súťaže, v ktorých účasť nie je vekovo obmedzená, zámerne nezískavame osobné údaje jednotlivcov mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov (alebo iný vek, ktorý odráža miestne zákonné požiadavky oznámené na webových stránkach spoločnosti Shell vo vašej krajine), neposielajte nám svoje osobné údaje, napríklad meno, adresu a e-mailovú adresu. Ak si prajete kontaktovať skupinu Shell spôsobom, ktorý od vás vyžaduje odoslanie vašich osobných údajov (napríklad pokiaľ ide o vzdelávacie alebo inovačné podujatia), obráťte sa na svojho rodiča alebo iného zákonného zástupcu, aby tak urobil vo vašom mene.

Táto časť popisuje rôzne zdroje, z ktorých zhromažďujeme vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje spracúvame? Získavanie informácií

Získavame informácie vrátane osobných údajov o vás ako zákazníkovi spoločnosti Shell, používateľovi aplikácií Shell alebo návštevníkovi webových stránok spoločnosti Shell alebo stránky sociálnych médií, ktorú spravuje spoločnosť Shell (ďalej len „stránka sociálnych médií spoločností Shell“). Tieto informácie môžu zahŕňať:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete − pri vytváraní profilu účtu Shell budeme žiadať vaše meno, e-mailovú adresu a pohlavie (aby sme vás mohli správne oslovovať, ale údaj o pohlaví nám nemusíte poskytovať), spôsob, akým vás máme kontaktovať, a informácie potrebné na zodpovedanie všetkých bezpečnostných otázok. Ak sa rozhodnete stať členom vernostného programu Shell, používateľom aplikácií Shell, služieb Shell Drive alebo našich mobilných platieb, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších osobných údajov, ktoré sú potrebné na realizovanie takýchto služieb a/alebo overovanie ako napríklad typ vozidla, charakteristika vodiča, dátum narodenia (ak sa získava), osobné voľby v oblasti komunikácie a mobilné číslo.
 • Informácie, ktoré získavame, keď používate služby skupiny Shell − budeme tiež získavať informácie o tom, ako a kde používate alebo nakupujete služby a výrobky skupiny Shell. Takéto informácie môžu zahŕňať informácie o elektronických zariadeniach, IP adresy, informácie o protokoloch, typ a osobné voľby prehliadača, informácie o polohe, online identifikátory pre umožnenie používania súborov cookie a podobných technológií. Vaša história nákupov zahŕňa údaje týkajúce sa (i) konkrétnych výrobkov, ktoré kupujete, (ii) celkovej sumy vašich nákupov na jednu transakciu, (iii) času a miesta uskutočnených nákupov a (iv) spôsobu platby, ktorý používate, vrátane platobných metód zabudovaných do aplikácie Shell (napríklad možnosť mobilnej platby).
 • Ak ste členom vernostného programu Shell − budeme získavať informácie o vašej účasti v týchto programoch − to zahŕňa údaje o (i) druhu a opise odmeny, ktorú ste si vybrali, (ii) odmenách, ktoré ste si vybrali, (iii) počte bodov, ktoré ste použili, (iv) frekvencii a čase použitia vašich bodov a (v) metóde doručenia použitej na to, aby vám bola doručená (prípadná) odmena. Ak ste používateľom služby Shell Drive, získame údaje o zaznamenaných cestách vrátane súradníc vášho vozidla, rýchlosti a zrýchľovania a porovnáme ich s ostatnými používateľmi (ak ste súhlasili so získavaním takýchto informácií vrátane svojej polohy).
 • Informácie získané prostredníctvom externých zdrojov – s cieľom zabezpečiť, aby sme mali najnovšie informácie o vás, aby sme vám mohli poskytovať lepšie produkty a stále viac prispôsobené služby, skombinujeme informácie, ktoré o vás máme, s ďalšími verejne dostupnými alebo získanými informáciami získanými prostredníctvom autorizovaných tretích strán (napríklad Experian alebo Acxiom). Patria sem informácie o vašich nákupných zvyklostiach a súvisiacich výrobkoch alebo službách, ktoré môžete používať, ako napríklad počet domácich automobilov, ktoré vlastníte, alebo typy automobilov, o ktoré máte záujem.
 • Informácie získané prostredníctvom stránok sociálnych médií – keď s nami komunikujete prostredníctvom stránky sociálnych médií spoločnosti Shell (napríklad, keď komentujete príspevok, zdieľate príspevok alebo reagujete naň, zdieľate médiá, posielate osobnú správu alebo sa prihlásite na odber stránky sociálnych médií spoločnosti Shell, môžeme o vás získať osobné údaje, napríklad vaše používateľské meno, profilový obrázok, rodné mesto, e-mailovú adresu a pohlavie. Údaje získané zo sociálnych sietí používame v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia.

Pohľad spoločnosti Shell na zákazníka

S cieľom zabezpečiť, aby ste mali so skupinou Shell bezproblémové skúsenosti, v závislosti od charakteru vášho vzťahu so spoločnosťou Shell kombinujeme informácie získané z vyššie uvedených zdrojov, aby sme vytvorili váš osobný profil. To vám umožní ľahšie komunikovať s rôznymi spoločnosťami Shell a zaisťuje, že o vás máme najaktuálnejšie informácie, aby sme mohli lepšie rozvíjať služby a produkty a prispôsobovať ponuky relevantné pre vaše konkrétne záujmy.

Upozorňujeme však, že máte možnosť dohliadať na to, ako spoločnosť Shell tieto informácie používa. Kombinovanie svojich osobných údajov môžete zrušiť takto – prečítajte si sekciu nižšie.

Vaše osobné údaje spracúvame iba vtedy, keď na to máme zákonný základ.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane súkromia, sa spracúvajú iba:

 • s vaším výslovným súhlasom;
 • ak je potrebné s vami uzavrieť transakciu (napríklad informácie o platbe);
 • ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných príslušnou spoločnosťou/spoločnosťami Shell, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody vás ako dotknutej osoby; alebo
 • ak je nutné, aby spoločnosť Shell splnila povinnosť vyplývajúcu jej z príslušných právnych predpisov.

Ak je spracúvanie založené na súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, čo však neovplyvní zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním vášho súhlasu.

Aké sú dôsledky neposkytnutia vašich osobných údajov?

Ak sa rozhodnete, že nám neposkytnete údaje ani v minimálnom rozsahu potrebnom na to, aby Vám Shell mohla poskytnúť určitú službu alebo predať tovar, jediným dôsledkom neposkytnutia týchto osobných údajov je, že to ovplyvní možnosť využiť službu alebo získať tovar. Napríklad, ak nám neposkytnete údaje potrebné pre vznik členstva vo vernostnom programe Shell, dôsledkom bude, že sa členom tohto programu nestanete.

Kto je zodpovedný za získané osobné údaje?

Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081 je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov buď samostatne, alebo spolu s inými spoločnosťami v rámci skupiny spoločností Shell.

Účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • predaj tovaru a poskytovanie služieb;
 • riadenie vzťahov a marketingu, ako je udržiavanie a podpora kontaktu s vami;
 • správa účtu vrátane overenia účtu (to znamená zabezpečenie, aby ste prístup k vášmu účtu a informáciám mali iba vy alebo niekto, koho ste oprávnili);
 • zákaznícky servis a vývoj našich výrobkov a služieb;
 • vykonávanie a analýza prieskumov trhu a marketingových stratégií;
 • propagácie a súťaže ponúkané zákazníkom spoločnosti Shell vrátane ponuky digitálnych odmien v súvislosti s tým, že vás uznávame ako váženého zákazníka; alebo
 • odhaľovanie alebo prevencia podvodov, ak používate mobilnú platobnú funkciu na nákup produktov Shell (ak sú dostupné na vašom trhu);

alebo na vedľajšie účely, ak s tým úzko súvisia, ako napríklad:

 • uchovávanie, vymazávanie alebo anonymizácia vašich osobných údajov;
 • audity, vyšetrovania, riešenie sporov alebo poistenie zodpovednosti, uplatňovanie nárokov alebo obrana práv pred príslušnými orgánmi alebo súdmi;
 • štatistický, historický alebo vedecký výskum; alebo
 • zabezpečenie súladu so zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Komunikácia a marketing − vaše voľby

Ak ste súhlasili s prijímaním oznámení od spoločnosti Shell (alebo ak ste si od nás predtým kúpili tovar/alebo služby a miestne právne predpisy to povoľujú), môžete dostávať ponuky, ktoré sú šité na mieru vašim preferenciám na základe informácií získaných o vás od rôznych zdrojov opísaných vyššie, aby sme vám mohli poskytnúť lepšie produkty a stále viac prispôsobené služby.

Môžeme vám zasielať aktualizácie a upozornenia o službách bez vášho predchádzajúceho súhlasu len vtedy, keď takéto aktualizácie a/alebo upozornenia sú potrebné na správne fungovanie aplikácií Shell alebo iných služieb, ktoré používate.

Príslušné ponuky a oznámenia môžete získať prostredníctvom rôznych kanálov a svoje uprednostňované spôsoby odberu môžete kedykoľvek aktualizovať v nastaveniach vášho osobného profilu alebo môžete použiť funkciu zrušenia odberu pre rôzne digitálne kanály.

Zabezpečenie transakcií a predchádzanie podvodom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie

Ak na nákup výrobkov skupiny Shell použijete aplikáciu pre mobilné platby (ak je k dispozícii na vašom trhu), môžete byť vyzvaní na poskytnutie ďalších osobných údajov na dokončenie transakcie. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na predchádzanie podvodom, ich odhalenie a vyšetrenie a uplatnenie zmluvných podmienok aplikácie pre mobilné platby.

Niektoré informácie môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb zapojenými do mobilných platieb (napríklad PayPal) okrem iného aj vrátane vašej IP adresy, ID zariadenia alebo jedinečného identifikátora a čísla vernostnej karty, a to na vyššie uvedené účely, ako aj na účely zhromažďovania bodov, typu zariadenia, informácií o geografickej lokalite, informácií o pripojení (napríklad Wi-Fi) a informácií o mobilných sieťach.

Vaše práva a ako ich uplatňovať.

Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom

Naším cieľom je uchovať čo najpresnejšie informácie. Môžete požiadať o:

 • prístup k svojim osobným údajom;
 • opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov (ale iba v prípade, že už nie sú potrebné na legitímne obchodné účely, ako je dokončenie maloobchodnej transakcie);
 • ukončenie prijímania marketingovej komunikácie;
 • obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;
 • ukončenie kombinácie vašich osobných údajov z rôznych zdrojov na účely vytvorenia osobného profilu; a/alebo
 • získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli skupine Shell v štruktúrovanej a digitálnej podobe, a ich prenos inej strane, ak je to technicky možné.

Ak chcete odoslať ktorúkoľvek z týchto žiadostí, prejdite na profil svojho účtu Shell alebo sa na nás obráťte pomocou zákazníckeho centra ClubSmart, a to na adrese smartklub.sk@shell.com alebo telefonicky na čísle 0850 211 224. Môžete nás kontaktovať tiež emailom prostredníctvom adresy SITI-MLM-Support@shell.com.

Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázku, obavy alebo sťažnosť týkajúcu sa svojich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek problémy, otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás pre ďalšie informácie alebo na podanie takýchto požiadaviek pomocou zákazníckeho centra ClubSmart, a to na adrese smartklub.sk@shell.com alebo telefonicky na čísle 0850 211 224. Môžete nás kontaktovať tiež emailom na adrese SITI-MLM-Support@shell.com.

Môžete sa tiež obrátiť na zodpovednú osobu skupiny Shell zo spoločnosti Shell International B.V. v Haagu v Holandsku − obchodný register č. 27155369, na korešpondenčnej adrese: PO Box 162, 2501 AN, The Hague, alebo emailom na adrese privacy-office-SI@shell.com.

Ak nie ste spokojní so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany skupiny Shell, máte právo podať sťažnosť príslušnému miestnemu úradu pre ochranu údajov. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Môžete sa tiež obrátiť na Úrad na ochranu údajov Holandského kráľovstva, so sídlom na adrese Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haag, Holandsko. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Na našich webových stránkach používame súbory cookie, aby sme vám poskytli čo najlepší používateľský zážitok.

Súbory cookie a podobné technológie

Skupina Shell používa súbory cookie a podobné technológie, ktoré získavajú a ukladajú informácie pri návšteve webových stránok skupiny Shell alebo aplikácie Shell. To umožňuje skupine Shell identifikovať váš webový prehliadač a získavať údaje o tom, ako používate naše webové stránky, ktoré stránky navštevujete a ako dlho trvajú vaše návštevy, ako aj ich pri vašom návrate rozpoznať, aby sme mohli zlepšiť vašu skúsenosť s našimi webovými stránkami. Svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie môžete regulovať a spravovať úpravou nastavení prehliadača alebo s pomocou nástroja preferencie súborov Shell na webových stránkach spoločnosti Shell. Ďalšie informácie nájdete v zásadách týkajúcich sa súborov cookie spoločnosti Shell na adresehttps://www.shell.sk/cookie-policy.html.

Skupina Shell sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Implementovali sme technológie a zásady s cieľom chrániť vaše súkromie pred neoprávneným prístupom a používaním. Napríklad môžeme použiť šifrovanie na niektoré z našich služieb, uplatňujeme proces autentifikácie a overovania prístupu k službám skupiny Shell a pravidelne testujeme, posudzujeme a vyhodnocujeme účinnosť našich bezpečnostných opatrení.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výhradne na vyššie uvedené účely a budú sa poskytovať len v prípade potreby:

 • iným spoločnostiam v rámci skupiny spoločností Shell vrátane spoločností, ktoré sa môžu nachádzať mimo vašej krajiny;
 • s vaším súhlasom autorizovaným spoločnostiam v spolupráci so spoločnosťou Shell, ktoré môžu dodávať produkty a/alebo služby používateľom programov Shell a vernostných programov Shell;
 • autorizovaným poskytovateľom služieb, ktorí sa podieľajú na mobilných platbách (napríklad PayPal, Apple Wallet alebo Android Pay);
 • splnomocneným zástupcom, držiteľom licencie, poskytovateľom služieb, externý audítorom a/alebo subdodávateľom spoločnosti Shell;
 • príslušným verejným orgánom, orgánom štátnej správy, dozorným, vyšetrovacím alebo daňovým úradom, ak je to potrebné, aby sme splnili povinnosť vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov, ktorými sa riadi príslušná spoločnosť/spoločnosti Shell, alebo ako to umožňujú príslušné právne predpisy; alebo
 • každej osobe, na ktorú spoločnosť Shell navrhuje previesť niektoré zo svojich práv a/alebo povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané mimo vašej krajiny pod podmienkou zachovania primeranej bezpečnosti.

Prenos vašich osobných údajov do iných krajín

Ak sa vaše osobné údaje prenášajú spoločnostiam v rámci skupiny Shell a/alebo na oprávnené tretie strany so sídlom mimo vašej krajiny, potom prijímame príslušné organizačné, zmluvné a právne opatrenia, ktoré zabezpečia, že vaše osobné údaje budú výhradne spracúvané na vyššie uvedené účely a bude zabezpečená primeraná úroveň ich ochrany. Medzi tieto opatrenia patria záväzné vnútropodnikové pravidlá pre prenosy medzi skupinou Shell a spoločnosťami Shell v Európskej únii, mechanizmy schválené Európskou komisiou pre prenosy osobných údajov do tretích krajín ako aj akékoľvek ďalšie požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov platných a účinných v konkrétnej krajine. Záväzné vnútropodnikové pravidlá Shell nájdete na adrese https://www.shell.sk/privacy.html alebo napíšte na adresu privacy-office-SI@shell.com.

Interakcia so spoločnosťou Shell prostredníctvom sociálnych médií

Ak sa rozhodnete pre interakciu so spoločnosťou Shell prostredníctvom sociálnych médií na stránke sociálnych médií, ktorú spravuje spoločnosť Shell („stránka sociálnych médií spoločnosti Shell“), ako sú Facebook, Instagram, Twitter alebo LinkedIn, vaše osobné údaje (napríklad vaše meno, profilová fotografia a skutočnosti, ktoré vás zaujímajú v spoločnosti Shell) budú viditeľné pre všetkých návštevníkov vašej osobnej webovej stránky v závislosti od vášho nastavenia ochrany osobných údajov na príslušnej platforme sociálnych médií, a bude tiež viditeľná pre spoločnosť Shell. Všetky informácie, ktoré poskytujete na týchto stránkach, môžete kedykoľvek odstrániť prostredníctvom účtu príslušnej platformy sociálnych médií. Spoločnosť Shell nesleduje vašu aktivitu na rôznych webových stránkach sociálnych médií, ktoré používate. Ak odošlete správu spoločnosti Shell prostredníctvom akejkoľvek služby zasielania správ na platforme sociálnych médií, tieto správy sa neuchovávajú dlhšie ako jeden mesiac po prijatí. Ak chcete podať žiadosť o úkon, ktorý nemôžete vykonať sami a ktorý súvisí so stránkou sociálnych médií spoločnosti Shell, obráťte sa na spoločnosť Shell. Pozrite si nasledujúcu časť.

Okrem toho a v rozsahu, v akom je spoločnosť Shell spoločne zodpovedná s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií, na ktorej je umiestnená stránka sociálnych médií spoločnosti Shell, bude mať spoločnosť Shell prostredníctvom platformy sociálnych médií prístup k agregovaným údajom poskytujúcim štatistické údaje a informácie, ktoré pomôžu porozumieť typom úkonov, ktoré vykonávate na stránke sociálnych médií spoločnosti Shell. Ďalšie informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje spracúvajú na týchto platformách sociálnych médií vrátane cielenej reklamy, ktorá vám môže byť zasielaná, nájdete v nastaveniach ochrany osobných údajov prístupných prostredníctvom vášho účtu príslušnej platformy sociálnych médií.

Spoločnosť Shell bude vaše osobné údaje uchovávať iba po stanovený čas.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvané spoločnosťou Shell v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia budú vymazané alebo poskytnuté ako anonymné (takže vás už nebude možné identifikovať);

(1)každých 5 rokov, ak počas tohto obdobia zostanete zákazníkom a právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je váš súhlas;
(2)bez zbytočného odkladu, keď požiadate o vymazanie svojho profilu účtu Shell alebo o zastavenie svojej účasti na vernostnom programe Shell, ak vaše osobné údaje neboli skôr vymazané podľa bodu (1); alebo
(3)po 3 rokoch pre všetky predplatené služby z našej poslednej interakcie s vami, ak neplatí lehota podľa bodu (1) alebo (2) (keď ste naše služby nevyužívali 3 roky).

V súvislosti s finančnými transakciami (vrátane transakcie uskutočnenej prostredníctvom aplikácie Shell) sa vaše osobné údaje budú uchovávať 10 rokov od transakcie.

Vo všetkých prípadoch môžu byť informácie uchovávané na a) dlhšie obdobie, ak na to existuje právny alebo regulačný dôvod (v takom prípade budú vymazané, ak už nie sú potrebné na plnenie tohto právneho alebo regulačného účelu) alebo b) kratšie obdobie, ak jednotlivec namietal voči spracúvaniu svojich osobných údajov a žiaden legitímny obchodný účel na ich uchovanie už neexistuje.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa priebežne aktualizuje.

Zmeny v tomto oznámení o ochrane súkromia

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa môže priebežne meniť. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto oznámenie o ochrane súkromia, či neobsahuje možné zmeny. Toto oznámenie o ochrane súkromia bolo naposledy aktualizované v máji 2022.