Oznámenie o ochrane súkromia – uchádzač o zamestnanie v skupine Shell

V tomto oznámení sa uvádza, aké osobné údaje získavame, na aké účely a aké máte práva v tejto súvislosti.

Čoho sa týka toto oznámenie o ochrane súkromia?

Toto oznámenie o ochrane súkromia poskytuje informácie o osobných údajoch, ktoré spoločnosť alebo spoločnosti v rámci skupiny spoločností Shell („skupina Shell“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) spracúvajú vo vzťahu k jednotlivcom, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, zúčastňujú sa výberového konania alebo podstupujú hodnotenie spoločnosťou Shell. Patria sem potenciálni zamestnanci, stážisti a dodávatelia.

Na jednotlivcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní, sa vzťahuje oznámenie o ochrane súkromia – súčasný alebo bývalý zamestnanec, dodávateľ alebo blízka osoba zamestnanca spoločnosti Shell, ktoré je k dispozícii na adrese: https://www.shell.sk/privacy/ex-employee-notice.html.

Okrem tohto oznámenia o ochrane súkromia môžu aj osobitné oznámenia a doplňujúce vyhlásenia o ochrane osobných údajov obsahovať ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Shell spracúva vaše osobné údaje. V takom prípade vám takéto oznámenia o ochrane súkromia budú oznámené osobitne. Tieto oznámenia o ochrane súkromia sa môžu v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme, líšiť, aby odrážali miestne postupy a požiadavky príslušných právnych predpisov.

Oznámenia sú k dispozícii aj na webových stránkach spoločnosti Shell v rôznych krajinách, v ktorých pôsobíme, v miestnych jazykoch a podľa potreby odrážajú miestne požiadavky.

Toto oznámenie o ochrane súkromia vysvetľuje, aké osobné údaje sa o vás spracúvajú; prečo spracúvame vaše osobné údaje a na aké účely, ako dlho vaše osobné údaje uchovávame; ako získate prístup k svojim osobným údajom a ako ich môžete aktualizovať, ako aj možnosti, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov, a kde hľadať ďalšie informácie.

Kto je zodpovedný za získané osobné údaje?

Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081 je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov, a to buď výlučne, alebo spoločne so svojimi pridruženými spoločnosťami v rámci skupiny spoločností Shell.

Ak sa získavajú osobné údaje detí, môže byť potrebný súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Osobitné oznámenie – ak máte menej ako 16 rokov a chcete požiadať o podporu vzdelávania alebo inovačné podujatie sponzorované skupinou Shell

S výnimkou prípadov, keď spoločnosť Shell organizuje vzdelávacie akcie špeciálne určené pre deti, nezískavame osobné údaje jednotlivcov mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov (alebo iný vek, ktorý odráža miestne zákonné požiadavky oznámené na webových stránkach spoločnosti Shell vo vašej oblasti), neposielajte nám svoje osobné údaje, napríklad meno, adresu a e-mailovú adresu. Ak si prajete kontaktovať skupinu Shell spôsobom, ktorý od vás vyžaduje odoslanie vašich osobných údajov (napríklad pokiaľ ide o vzdelávacie alebo inovačné podujatia), obráťte sa na svojho rodiča alebo iného zákonného zástupcu, aby tak urobil vo vašom mene.

Kategórie osobných údajov, ktoré o vás získavame.

Aké osobné údaje spracúvame? Získavanie informácií

Spracúvame osobné informácie týkajúce sa jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, zúčastňujú sa na výberovom konaní zamestnancov a/alebo podstupujú hodnotenie („uchádzači“).

Patria sem osobné kontaktné údaje, dátum narodenia, či máte zákonné právo pracovať v krajine, v ktorej ste podali svoju žiadosť, vaša žiadosť o zamestnanie, vaša kvalifikácia a skúsenosti, výsledky pohovorov a hodnotení.

Citlivé osobné údaje

Na účely obsadenia voľných pracovných miest môžu byť spracúvané osobitné kategórie údajov („citlivé osobné údaje“) vrátane osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, avšak iba tak, ako to výslovne vyžadujú alebo povoľujú príslušné právne predpisy na účely prispôsobenia výberového konania, posudzovania predpokladov pre jednotlivé pozície a spôsobilosti vykonávať prácu, a zabezpečenia vhodných podmienok na výkon práce zamestnancov so zdravotným postihnutím alebo na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu oprávnených nárokov.

Okrem toho môžeme na zabezpečenie rovnakých pracovných príležitostí tak, ako to povoľujú alebo vyžadujú príslušné právne predpisy, získavať aj ďalšie citlivé osobné údaje o uchádzačoch vrátane ich štátnej príslušnosti, rasového a/alebo etnického pôvodu.

Účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • ľudské zdroje, personálne riadenie, vykonávanie obchodných procesov a interné riadenie – vrátane plánovania zdrojov a náboru;
 • zdravie, bezpečnosť a ochrana – vrátane ochrany života alebo zdravia jednotlivca, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany majetku a personálu skupiny Shell, overovanie stavu a prístupových práv jednotlivca;
 • dodržiavanie právnych a/alebo regulačných predpisov – vrátane dodržiavania právnych alebo regulačných požiadaviek; alebo
 • vykazovanie pre manažment a analýzy – vrátane štatistických analýz a prieskumov týkajúcich sa kvality náborového procesu.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na sekundárny účel, keď s tým úzko súvisí, ako napríklad:

 • uchovávanie, vymazávanie alebo anonymizácia vašich osobných údajov;
 • predchádzanie podvodom, audity, vyšetrovania, riešenie sporov alebo poistenie zodpovednosti, uplatňovanie nárokov alebo obrana práv pred príslušnými orgánmi alebo súdmi; alebo
 • štatistický, historický alebo vedecký výskum.

Predbežný skríning uchádzačov

Vykonávame skríning všetkých uchádzačov, ktorým plánujeme ponúknuť zamestnanie, zákazku alebo stáž (podľa okolností) a pred potvrdením akejkoľvek ponuky na účely:

 • overenia informácií, ktoré žiadateľ poskytne počas skríningu/pohovoru. Bude to zahŕňať overenie informácií so súčasnými/predchádzajúcimi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami. V tomto ohľade sa nevykonajú žiadne kroky, pokým uchádzač nepotvrdí, že sa overenie môže uskutočniť;
 • overovanie uchádzačov na základe verejne dostupných alebo štátom vydaných sankčných zoznamov a mediálnych zdrojov. Cieľom tohto overovania je dodržiavať zákonné a regulačné povinnosti, chrániť majetok a zamestnancov/dodávateľov skupiny Shell a konkrétne zabezpečiť, aby mohla skupina Shell dodržiavať zákony týkajúce sa kontroly obchodu, boja proti praniu špinavých peňazí a/alebo podplácaniu a korupcii a ďalšie regulačné požiadavky.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Všetci uchádzači musia zodpovedať otázky, ktoré sú potrebné na to, aby mohli jednotlivci v súlade s príslušnými právnymi predpismi uzavrieť zmluvu so spoločnosťou skupiny Shell, ak boli úspešní ako uchádzači. Navyše pri najímaní absolventov škôl používame online nástroj hodnotenia, ktorý hodnotí jednotlivcov, pokiaľ ide o ich vhodnosť na zamestnanie na základe automatizovaného rozhodovania, aby sa zabezpečila objektivita. V takýchto prípadoch budete o tejto skutočnosti informovaní a budete mať príležitosť, aby ste takéto automatizované rozhodnutia nechali preveriť členom náborového tímu spoločnosti Shell alebo v jeho mene. S výnimkou prijímania absolventov, alebo ak vám neoznámime inak v konkrétnom prípade v osobitnom oznámení o ochrane súkromia alebo doplňujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré vám predložíme počas procesu náboru, nebude vykonané žiadne ďalšie profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba vtedy, keď na to máme zákonný základ.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchádzačov spracúvame iba:

 • s cieľom podniknúť kroky na žiadosť uchádzača pred uzavretím zmluvy;
 • ak je to potrebné za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy, ktorá je pre spoločnosť/spoločnosti skupiny Shell záväzná, a to za účelom zabezpečenia dodržiavania platných zákonov a ďalších právnych predpisov o zamestnávaní a o sociálnom zabezpečení;
 • ak je to nutné na legitímne obchodné záujmy skupiny Shell (napríklad zabezpečenie dodržiavania iných právnych záväzkov ako tých, ktoré sa týkajú zamestnania alebo sociálneho zabezpečenia, ochrany majetku skupiny Shell, dobrej povesti a zamestnancov a dodávateľov skupiny Shell), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody uchádzača ako dotknutej osoby; alebo
 • (len ak to požadujú právne predpisy) s výslovným súhlasom uchádzača.

V prípadoch, keď je spracúvanie založené na súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním, čo však neovplyvní zákonnosť ich spracúvania pred odvolaním vášho súhlasu.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Komu poskytujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výhradne na vyššie uvedené účely a budú sa poskytovať len v prípade potreby:

 • iným spoločnostiam v rámci skupiny spoločností Shell vrátane spoločností, ktoré sa môžu nachádzať mimo vašej krajiny;
 • splnomocneným zástupcom tretej osoby, poskytovateľom služieb, externým audítorom a/alebo subdodávateľom spoločnosti Shell, najmä splnomocneným tretím osobám, ktoré vykonávajú kontroly referencií a poskytnutých informácií v mene skupiny Shell;
 • príslušným verejným orgánom, orgánom štátnej správy, regulačným alebo daňovým úradom, ak je to potrebné, aby sme splnili povinnosť vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov, ktorými sa riadi príslušná spoločnosť/spoločnosti Shell, alebo ako to umožňujú príslušné právne predpisy; alebo
 • každej osobe, na ktorú spoločnosť Shell navrhuje previesť niektoré zo svojich práv a/alebo povinností.

Interakcia so spoločnosťou Shell prostredníctvom sociálnych médií

Ak sa rozhodnete pre interakciu so spoločnosťou Shell prostredníctvom sociálnych médií na stránke sociálnych médií, ktorú spravuje spoločnosť Shell („stránka sociálnych médií spoločnosti Shell“), ako sú Facebook, Instagram, Twitter alebo LinkedIn, vaše osobné údaje (napríklad vaše meno, profilová fotografia a skutočnosti, ktoré vás zaujímajú v spoločnosti Shell) budú viditeľné pre všetkých návštevníkov vašej osobnej webovej stránky v závislosti od vášho nastavenia ochrany osobných údajov na príslušnej platforme sociálnych médií a bude tiež viditeľná pre skupinu Shell. Všetky údaje, ktoré poskytujete na týchto stránkach, môžete kedykoľvek odstrániť prostredníctvom účtu príslušnej platformy sociálnych médií. Spoločnosť Shell nesleduje vašu aktivitu na rôznych webových stránkach sociálnych médií, ktoré používate. Ak odošlete správu spoločnosti Shell prostredníctvom akejkoľvek služby zasielania správ na platforme sociálnych médií, tieto správy sa neuchovávajú dlhšie ako jeden mesiac po prijatí. Ak chcete podať žiadosť o úkon, ktorý nemôžete vykonať sami a ktorý súvisí so stránkou sociálnych médií spoločnosti Shell, obráťte sa na spoločnosť Shell. Pozrite si nasledujúcu časť.

Okrem toho a v rozsahu, v akom je spoločnosť Shell spoločne zodpovedná s prevádzkovateľom platformy sociálnych médií, na ktorej je umiestnená stránka sociálnych médií spoločnosti Shell, bude mať spoločnosť Shell prostredníctvom platformy sociálnych médií prístup k agregovaným údajom poskytujúcim štatistické údaje a informácie, ktoré pomôžu porozumieť typom úkonov, ktoré vykonávate na stránke sociálnych médií spoločnosti Shell. Ďalšie informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje spracúvajú na týchto platformách sociálnych médií vrátane cielenej reklamy, ktorá vám môže byť zasielaná, nájdete v nastaveniach ochrany osobných údajov prístupných prostredníctvom vášho účtu príslušnej platformy sociálnych médií.

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané mimo vašej krajiny pod podmienkou zachovania primeraných bezpečnostných opatrení.

Prenos vašich osobných údajov do iných krajín

Ak sa vaše osobné údaje prenášajú na spoločnosti v rámci skupiny Shell a/alebo na oprávnené tretie strany so sídlom mimo vašej krajiny, potom prijímame príslušné organizačné, zmluvné a právne opatrenia, ktoré zabezpečia, že vaše osobné údaje budú výhradne spracúvané na vyššie uvedené účely a bude zabezpečená primeraná úroveň ich ochrany. Medzi tieto opatrenia patria záväzné vnútropodnikové pravidlá pre prenosy medzi skupinou Shell a spoločnosťami Shell v Európskej únii, mechanizmy schválené Európskou komisiou pre prenosy osobných údajov do tretích krajín ako aj akékoľvek ďalšie požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov platných a účinných v konkrétnej krajine. Záväzné vnútropodnikové pravidlá Shell nájdete na adrese https://www.shell.sk/privacy.html alebo napíšte na adresu privacy-office-SI@shell.com.

Skupina Shell sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Implementovali sme technológie a zásady s cieľom chrániť vaše súkromie pred neoprávneným prístupom a používaním a tieto opatrenia budeme priebežne aktualizovať s príchodom nových technológií.

Spoločnosť Shell vaše osobné údaje uchováva iba po stanovený čas

Ako dlho uchovávate moje osobné údaje?

S výhradou rôznych lehôt uchovávania údajov stanovených v oznámení o ochrane súkromia vo vašej krajine uchovávame osobné údaje neúspešných uchádzačov buď po dobu nevyhnutnú na vykonanie výberového konania alebo, ak nám na to uchádzač udelí súhlas, po dlhšiu dobu, ktorá bude uvedená v príslušnom súhlase so spracúvaním osobných údajov neúspešného uchádzača.

Ak budete úspešným uchádzačom, osobné údaje získané v rámci náborového procesu sa zachovajú v súlade s oznámením o ochrane súkromia – súčasný alebo bývalý zamestnanec, dodávateľ alebo blízka osoba zamestnanca spoločnosti Shell, ktoré je k dispozícii na adrese https://www.shell.sk/privacy/ex-employee-notice.html a na webovej lokalite vo vašej oblasti.

Aké sú dôsledky neposkytnutia vašich údajov?

Požadované osobné údaje, ktoré nám poskytli uchádzači, sú potrebné na plnenie zákonných požiadaviek a/alebo na uzavretie zmluvy s vami (alebo v prípade dodávateľa s vaším zamestnávateľom/poskytovateľom služieb). Ak nám neposkytnete požadované informácie, ktoré sú obmedzené na informácie potrebné na tieto účely, bude to mať negatívny vplyv na vašu šancu vo výbere na akékoľvek potenciálne zamestnanie, zmluvný vzťah alebo stáž.

Vaše práva a ako ich uplatňovať.

Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom

Naším cieľom je uchovať o vás čo najpresnejšie informácie. Môžete požiadať o:

 • prístup k svojim osobným údajom;
 • opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov (ale iba v prípade, že už nie sú potrebné na legitímne obchodné účely);
 • obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; a/alebo
 • získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli skupine Shell v štruktúrovanej a digitálnej podobe, a ich prenos inej strane, ak je to technicky možné.

Kontaktujte nás na adrese http://www.shell.com/careers/contact-us.html.

Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázku, obavy alebo sťažnosť týkajúcu sa vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek problémy, otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, prečítajte si príslušné oznámenie o ochrane súkromia spoločnosti Shell vo svojej krajine alebo sa môžete obrátiť na Privacy-Office-SI@shell.com.

Môžete sa tiež obrátiť na zodpovednú osobu skupiny Shell zo spoločnosti Shell International B.V. v Haagu v Holandsku − obchodný register č. 27155369, na korešpondenčnej adrese: PO Box 162, 2501 AN, Haag.

Ak nie ste spokojní so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany skupiny Shell, máte právo podať sťažnosť príslušnému miestnemu úradu pre ochranu údajov. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Môžete sa tiež obrátiť na Úrad na ochranu údajov Holandského kráľovstva, so sídlom na adrese Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haag, Holandsko. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Osobitné upozornenie – V prípade akýchkoľvek technických problémov týkajúcich sa vášho výberového konania alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa pracovných príležitostí v skupine Shell nás kontaktujte na adrese: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com.

Na našich webových stránkach používame súbory cookie, aby sme vám poskytli čo najlepší používateľský zážitok.

Súbory cookie a podobné technológie

Skupina Shell môže používať súbory cookie a podobné technológie, ktorých cieľom je získavať a ukladať informácie vašej počas návštevy webových stránok skupiny Shell. To umožňuje skupine Shell identifikovať váš webový prehliadač a získavať údaje o tom, ako používate naše webové stránky, ktoré stránky navštevujete a ako dlho trvajú vaše návštevy, ako aj ich pri vašom návrate rozpoznať, aby sme mohli zlepšiť vašu skúsenosť s našimi webovými stránkami. Svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie môžete regulovať a spravovať úpravou nastavení prehliadača alebo s pomocou nástroja preferencie súborov Shell na webových stránkach spoločnosti Shell. Ďalšie informácie nájdete v zásadách týkajúcich sa súborov cookie spoločnosti Shell na adrese http://www.shell.sk/cookie-policy.html.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa priebežne aktualizuje.

Zmeny v tomto oznámení o ochrane súkromia

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa môže priebežne meniť. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto oznámenie o ochrane súkromia, či neobsahuje možné zmeny. Toto oznámenie o ochrane súkromia bolo naposledy aktualizované v máji 2022.