Životy a živobytie, ekonomiky a komunity sú závislé od vyhovujúcej, spoľahlivej a cenovo dostupnej energie – len tak môžu prosperovať a rásť. Ľudia ešte nikdy neboli navzájom prepojení do takej miery ako v súčasnosti. Čoraz viac a viac z nás má možnosť využívať lepšie príležitosti, tešiť sa lepšiemu zdraviu a vyššiemu životnému štandardu.

Väčšina energie, ktorú v súčasnosti využívame, pochádza z ropy a uhlia a v čoraz väčšej miere aj zo zemného plynu. Tieto uhľovodíkové suroviny sa používajú na výrobu elektrickej energie, vykurovanie a klimatizáciu domácností a pracovísk, ako aj na výrobu palív pre dopravné systémy, vďaka ktorým sa každý deň dostaneme do práce alebo do školy a ktoré nám umožňujú cestovať na dovolenku. Tieto suroviny sú hnacím motorom rôznych priemyselných odvetví, ktoré nás udržiavajú pri živote a slúžia aj na syntézu chemických zlúčenín, ktoré sa následne používajú na výrobu väčšiny produktov každodennej potreby – ako napríklad zariadenia, ktoré používate na čítanie tejto webovej stránky.

Celosvetový dopyt po energii má stúpajúcu tendenciu, čo je podmienené rastúcou populáciou s čoraz vyšším životným štandardom.

Podľa prognóz by počet obyvateľov na našej planéte mal do roku 2050 dosiahnuť hranicu 9 miliárd – čo je takmer o 2 miliardy viac ako v súčasnosti. Množstvo ľudí žijúcich v rozvíjajúcich sa ekonomikách bude patriť do globálnej strednej triedy. Budú nakupovať chladničky, počítače a ďalšie spotrebiče, ktoré k svojmu fungovaniu potrebujú elektrickú energiu. Mnohí z nich si zaobstarajú aj automobil, čím sa viac ako zdvojnásobí počet vozidiel na cestách.

Naše mestá sa stále väčšou mierou stávajú srdcom ekonomiky. Predpokladá sa, že do polovice tohto storočia budú približne tri štvrtiny celosvetovej populácie žiť v mestách, čím sa zvýši tlak na potravinové, vodné a energetické zdroje, ktoré sú nesmierne dôležité pre náš všeobecný blahobyt a prosperitu.

Prečítajte si viac o tom, ako chce spoločnosť Shell prispieť k podobe miest v budúcnosti

Odborníci sa zhodujú na tom, že do roku 2050 dosiahne celosvetový dopyt po energii pravdepodobne dvojnásobnú úroveň ako v roku 2000. Zároveň ešte nikdy nebolo také dôležité zvládnuť klimatické zmeny spôsobené emisiami oxidu uhličitého (CO2), ako aj ďalšie hrozby pre životné prostredie.

Prekonanie týchto výziev si bude vyžadovať radikálnu zmenu globálneho energetického systému a celý rad nových zdrojov energie. Vzhľadom na rozsiahlosť energetického systému a výrazný rast dopytu po energii si uskutočnenie týchto zmien bude vyžadovať obrovské spoločné úsilie.

Budúcnosť s čistejšími formami energie

Spoločnosť Shell sa už nejaký čas – plánovaním rôznych scenárov – pripravuje na výzvy, ktoré prinesie budúcnosť s potrebou energetických zdrojov s nižším obsahom uhlíka.

Naše scenáre New Lens opisujú realistické alternatívy pre budúcnosť, v rámci ktorých by obnoviteľné zdroje energie, ako napríklad slnečné žiarenie či vietor, mohli do roku 2060 zabezpečiť pokrytie až 40 % globálnej potreby energie a slnko by sa o desať rokov neskôr malo stať celosvetovo najväčším zdrojom primárnej energie.

Prečítajte si viac o scenároch vypracovaných spoločnosťou Shell a stiahnite si ich kópiu

Letecká snímka projektu Quest CCS v Kanade
Projekt Quest CCS v Kanade

S postupným vývojom energetického systému budú uhľovodíky v nadchádzajúcich desaťročiach naďalej zohrávať kľúčovú úlohu – budú slúžiť ako zdroj prepotrebnej energie na výrobu pohonných hmôt pre dopravu, predovšetkým leteckú, ako aj na výrobu produktov každodennej potreby – od plastov po oceľ.

Využívame naše know-how, technológie a inovácie, aby sme dokázali dodávať viac čistejšej energie na pokrytie celosvetovo rastúcich potrieb a zároveň nájsť možnosti pre efektívnejšie využívanie energie. Aby sme tieto ciele mohli dosiahnuť environmentálne a spoločensky zodpovedným spôsobom, spolupracujeme s rôznymi partnermi, komunitami, vládnymi predstaviteľmi a ďalšími zainteresovanými osobami.

Zemný plyn, ktorý je najčistejšie horiacim uhľovodíkom, predstavuje v súčasnosti viac ako polovicu našej produkcie. Domnievame sa, že využívanie zemného plynu zohrá nesmierne dôležitú úlohu pri utváraní budúcnosti s udržateľnou energiou, najmä v oblasti výroby elektrickej energie, keďže pri spaľovaní zemného plynu vzniká – v porovnaní s uhlím – približne polovičné množstvo CO2 a iba jedna desatina látok znečisťujúcich ovzdušie.

Spolupracujeme na viacerých projektoch, ktoré sa zameriavajú na bezpečné zachytávanie a uskladňovanie oxidu uhličitého a pomáhajú tak zmierňovať vplyvy používania uhľovodíkových surovín. Tieto projekty závisia od vládnej podpory – len tak ich je možné udržať po finančnej stránke a zaistiť ich väčšie rozšírenie. Nahradenie uhoľnej elektrárne plynovou elektrárňou s technológiou zachytávania a uskladnenia oxidu uhličitého (tzv. CCS technológia) môže znížiť množstvo emisií CO2 až o 90 %. Taktiež máme za sebou desaťročie skúseností s využívaním veternej energie: v tejto oblasti spolupracujeme na deviatich projektoch v Severnej Amerike a Európe.

Doprava je bytostne dôležitá pre moderný spôsob života. Pracujeme na inováciách, aby sme aj my prispeli k čistejšej a efektívnejšej preprave osôb a tovarov – vyvíjame efektívnejšie mazivá a palivá vrátane biopalív s nízkym obsahom uhlíka a vodíka. Taktiež realizujeme vzdelávacie programy, v ktorých sa motoristi učia, ako znížiť vlastnú spotrebu paliva.

Prečítajte si viac o spoločnosti Shell a budúcnosti dopravy

Viac v časti inovácie

Zemný plyn

Prostredníctvom zemného plynu, ktorý je uhľovodíkom s najčistejším spaľovaním, pomáhame dodávať potrebnú energiu do všetkých kútov sveta.

Prekonávanie technologických výziev

Vyvíjame inovatívne technológie, ktoré nám umožnia vyhľadávať a bezpečne využívať aj ťažšie dostupné náleziská a získavať tak väčšie množstvo energie za nižšie náklady.

Taktiež vás môže zaujímať

Životné prostredie

Spoločnosť Shell dodáva energiu zodpovedným spôsobom a pomáha tak svetu napredovať po ceste k budúcnosti, v ktorej používané formy energie budú mať minimálne vplyvy na životné prostredie našej planéty.

Čo znamená pojem udržateľnosť v spoločnosti Shell

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená poskytovanie energie zodpovedným spôsobom, rešpektovať ľudí, ich bezpečnosť a životné prostredie.