Naša ambícia: dosiahnuť cieľ „Goal Zero“

Našou ambíciou, ktorú sme si stanovili v súvislosti s cieľom „Goal Zero“, je dosiahnuť nulový počet úrazov a nulový počet únikov nebezpečných materiálov vo všetkých našich prevádzkach. Každý, kto pracuje pre spoločnosť Shell, sa dennodenne usiluje dosiahnuť tento cieľ.

V záujme splnenia cieľa „Goal Zero“ sa zameriavame na tri oblasti ohrozenia bezpečnosti, ktoré vzhľadom na charakter našich aktivít predstavujú najvyššie riziko: bezpečnosť osôb, bezpečnosť procesov a bezpečnosť dopravy.

Chceme pomôcť zlepšiť úroveň bezpečnosti v celom energetickom priemysle a spolupracujeme na partnerskej úrovni s priemyselnými odborovými organizáciami a profesijnými orgánmi s cieľom podeliť sa s inými hospodárskymi subjektmi a zmluvnými partnermi o skúsenosti, normy a poznatky v oblasti bezpečnosti.

Prečítajte si viac o našej ambícii dosiahnuť cieľ „Goal Zero“

Bezpečnostné školenie zamestnancov

Bezpečnosť osôb

Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Každý, kto pre nás pracuje alebo s nami spolupracuje, má dôležitú úlohu: svojím dielom prispieť k tomu, aby prevádzky spoločnosti Shell boli bezpečnejšími pracoviskami. Preto od našich zamestnancov a spolupracovníkov očakávame, aby dodržiavali bezpečnostné pravidlá a predpisy týkajúce sa ich práce, aby v prípade potreby zasiahli a zabránili tak vzniku nebezpečných podmienok na pracovisku, a aby rešpektovali svojich kolegov a komunity, v ktorých pôsobíme.

Prečítajte si viac o bezpečnosti osôb v spoločnosti Shell

Bezpečnosť procesov

Bezpečnosť procesov sa začína už vo fáze projektovej prípravy, ešte pred samotnou výstavbou našich zariadení, a pokračuje počas celého ich životného cyklu. Staráme sa o ich bezpečnú prevádzku, kvalitnú údržbu a pravidelné technické prehliadky s cieľom identifikovať a odstrániť potenciálne riziká ohrozujúce bezpečnosť procesov.

Prečítajte si viac o bezpečnosti procesov v spoločnosti Shell

Vodička s osobnými ochrannými prostriedkami

Bezpečnosť dopravy

Cestná doprava je nevyhnutnou súčasťou mnohých našich obchodných aktivít. Zamestnanci a dodávatelia spoločnosti Shell spolu každoročne najazdia takmer 1 miliardu kilometrov vo viac ako 70 krajinách – je to, akoby každý deň 70-krát obehli okolo Zeme! Naša filozofia bezpečnosti na cestách sa sústreďuje na rôzne rizikové oblasti, ako napríklad spôsobilosť vodiča, stav vozidla, podmienky na ceste a miestne prostredie. Okrem toho sa predovšetkým snažíme obmedzovať potrebu využívať cestnú dopravu: najbezpečnejšia cesta je predsa tá, ktorú nepodniknete.

Prečítajte si viac o bezpečnosti dopravy v spoločnosti Shell

Ochrana zdravia a dobré životné podmienky zamestnancov

Veríme, že dobré pracovné a životné podmienky prispievajú k bezpečnejšiemu a produktívnejšiemu pracovnému prostrediu.

Prečítajte si viac o tom, ako sa staráme o bezpečnosť a dobré životné podmienky svojich zamestnancov a dodávateľov

Dozor nad produktmi

Ťažíme surovú ropu a zemný plyn a následne ich spracovávame na palivá, mazivá a rôzne chemické látky, ktoré sa používajú na výrobu množstva produktov každodennej potreby. Dbáme na to, aby tieto produkty boli bezpečné – od výroby až po ich likvidáciu. Túto stratégiu nazývame dozor nad produktmi.

Aby sme dokázali porozumieť potenciálnym rizikám pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, ktoré predstavujú naše produkty, a naučili sa tieto riziká kontrolovať, starostlivo ich vyhodnocujeme. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi a dodávateľmi, pozorne sledujeme zmeny vo vedeckých disciplínach, ktoré stoja za našimi produktmi, a podporujeme výskum, ktorý môže pomôcť ešte viac znížiť tieto riziká.

Prečítajte si viac o dozore nad produktmi v spoločnosti Shell a preštudujte si karty bezpečnostných údajov, ako aj súhrny týkajúce sa dozoru nad produktmi

Viac v sekcii Udržateľnosť

Čo znamená pojem udržateľnosť v spoločnosti Shell

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená poskytovanie energie zodpovedným spôsobom, rešpektovať ľudí, ich bezpečnosť a životné prostredie.

Transparentnosť

Podnikanie transparentným, otvoreným spôsobom je záväzok, ktorý sa zo všetkých síl snažíme dodržiavať, a transparentnosť podporujeme v celom našom odvetví – všade tam, kde je to možné.