Indický fotografický projekt, Holandsko, 2014 – nádrže na skvapalnený zemný plyn v Hazire

Náš svet potrebuje energiu na podporu a zlepšenie života čoraz početnejšej populácie. Spoločnosť Shell dodáva energiu zodpovedným spôsobom: usilujeme sa obmedzovať akékoľvek vplyvy na životné prostredie a podporujeme prechod k budúcnosti s využívaním energetických zdrojov s nižším obsahom uhlíka.

Smerom k nízkouhlíkovému svetu

Spoločnosť Shell si už dlho uvedomuje výzvu, ktorú predstavuje zmena klímy, a úlohu energie pri zaisťovaní dôstojnej kvality života. Domnievame sa, že kým dosiahneme požadovaný stupeň technologického rozvoja, je dôležité uskutočniť konštruktívne politické a kultúrne zmeny, ktoré nasmerujú obchod a možnosti výberu pre spotrebiteľov k energetickým zdrojom s nízkym obsahom uhlíka.

Spoločnosť Shell podporuje vládami kontrolované zavádzanie mechanizmov „oceňovania“ uhlíka, ktoré povedú k výraznému zdraženiu emisií CO2, potrebnému pri prechode na elektrickú energiu a palivá vyrábané zo zdrojov s nižším obsahom uhlíka.

Prečítajte si viac o zmene klímy a transformácii v oblasti energetiky

Oboznámte sa s tým, čo robíme pre dosiahnutie budúcnosti s čistejšími formami energie

Prevencia únikov nebezpečných látok

Úniky ropy a ropných produktov poškodzujú životné prostredie a ohrozujú našich zamestnancov a okolité komunity. Naším cieľom je zabrániť únikom nebezpečných látok, preto vynakladáme veľké úsilie, aby naše zariadenia boli dobre navrhnuté, a svedomito sa staráme o ich bezpečnú prevádzku, technické prehliadky a údržbu. Investujeme do vybavenia a kvalifikovaných odborníkov, ktorých potrebujeme na likvidáciu nebezpečných látok v prípade ich úniku.

Kvalita ovzdušia

Ťažba a používanie fosílnych palív môže negatívne vplývať na kvalitu ovzdušia. Vyvinuli sme energeticky účinnejšie pohonné hmoty a zároveň sa zameriavame na znižovanie spotreby paliva motoristami. Taktiež pracujeme na obmedzovaní znečisťovania ovzdušia našimi prevádzkami vrátane znižovania emisií oxidu dusíka, oxidu siričitého a prchavých organických zlúčenín.

Prečítajte si viac o spoločnosti Shell a čistejších palivách 
Prečítajte si viac o tom, ako pomáhame zákazníkom znižovať emisie

Environmentálny koordinátor spoločnosti Shell testujúci vzorku vody

Sladká voda

Prijímame opatrenia pre lepšie hospodárenie s vodou a uplatňujeme nové prístupy a technológie na zníženie našej spotreby sladkej vody. Všade tam, kde pôsobíme, dodržiavame predpisy týkajúce sa vody. Okrem toho sme v oblasti ochrany vôd prijali svoje vlastné povinné normy, ktoré vychádzajú z najlepších postupov používaných v našom priemyselnom odvetví. 

Používanie sladkej vody prispôsobujeme miestnym podmienkam, keďže obmedzenia týkajúce sa vodných zdrojov sa spravidla dotýkajú ľudí na miestnej či regionálnej úrovni. V niektorých prípadoch používame v našich prevádzkach namiesto sladkej vody iné alternatívy: k týmto patrí napríklad recyklovaná voda, spracovaná odpadová voda a odsolená morská voda.

Prečítajte si viac o spoločnosti Shell a sladkej vode

Biodiverzita

Naše projekty môžu nepriaznivo ovplyvniť miestnu biodiverzitu a závislé komunity. S cieľom znížiť akýkoľvek negatívny vplyv našej činnosti na okolité prostredie sa riadime veľmi prísnymi normami – predovšetkým v kritických biotopoch, tzn. oblastiach, ktoré sa vyznačujú vysokou biodiverzitou alebo sú chránené.

Spolupracujeme s viacerými ochranárskymi organizáciami, napríklad Earthwatch, Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody, Nature Conservancy či Wetlands International.  V rámci našich partnerských projektov zameraných na ochranu biodiverzity okrem iného obnovujeme prírodné biotopy a ekosystémy v blízkosti našich prevádzok.

Prečítajte si viac o našej práci v oblasti biodiverzity a projektoch zameraných na ochranu suchozemského a morského životného prostredia

Viac v sekcii Udržateľnosť

Čo znamená pojem udržateľnosť v spoločnosti Shell

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená poskytovanie energie zodpovedným spôsobom, rešpektovať ľudí, ich bezpečnosť a životné prostredie.

Komunity

Kdekoľvek pracujeme, snažíme sa byť dobrým susedom – a to tým, že prispievame k lepším životným podmienkam okolitých komunít.