Úzko spolupracujeme s komunitami, aby sme porozumeli ich obavám a našli spôsob, ako ich riešiť. Usilujeme sa predchádzať akýmkoľvek negatívnym vplyvom, resp. ich minimalizovať. Vplyvy, ktorým sa nedá zabrániť, sa snažíme regulovať.

Vďaka otvorenej komunikácii s komunitami dokážeme identifikovať, ako a kde môžeme byť trvalo prospešní. Robíme to rôznymi spôsobmi: vytváraním pracovných miest, podporovaním miestnych firiem, aby sa stali súčasťou nášho dodávateľského reťazca, či poskytovaním školení zameraných na užitočné zručnosti.

Prečítajte si viac o tom, ako spolupracujeme s komunitami po celom svete

Žena v Nigérii pri príprave jedla na variči

Prístup k energii

V spoločnosti Shell dokážeme využiť základné zručnosti získané pri vykonávaní našich obchodných aktivít a technické zdroje na to, aby sme sa aktívne podieľali na zlepšovaní prístupu komunít k energii, predovšetkým v regiónoch, v ktorých pôsobíme – napríklad v subsaharskej Afrike a ázijsko-tichomorskom regióne. 

Cieľom našej práce v rámci sprístupňovania energetických zdrojov je zabezpečiť pre komunity bezpečnú, spoľahlivú a cenovo dostupnú energiu, ktorá môže stimulovať hospodársky rozvoj a zlepšenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a životnej úrovne. Po celom svete sme doposiaľ uskutočnili množstvo projektov zameraných na zabezpečenie prístupu k energii, s celkovou výškou investícií rádovo v miliónoch dolárov. K týmto projektom patrí napríklad vybudovanie osvetlenia v obciach, výroba elektrickej energie či vybudovanie elektrických rozvodných sietí menšieho rozsahu.

Prečítajte si viac o našej práci zameranej na zabezpečenie prístupu k energii v celosvetovom meradle

Miestna zamestnanosť a miestne podniky

V krajinách, v ktorých pôsobíme, spoločnosť Shell prispieva k rastu miestneho hospodárstva. 

Robíme to rôznymi spôsobmi: priamym zamestnávaním, prostredníctvom aktivít v rámci nášho dodávateľského reťazca, spoluprácou s vládami a partnermi pri vytváraní pracovných miest a podporovaním rozvoja miestnych firiem a dodávateľov.

V prípade potreby zabezpečujeme ďalšie vzdelávanie zamerané na zvyšovanie úrovne zručností a technických znalostí pracovníkov našich dodávateľov.

Program Shell LiveWIRE pomáha mladým podnikateľom z rôznych krajín naštartovať svoje vlastné firmy a stimulovať tak rast miestneho hospodárstva.

Prečítajte si viac o tom, ako podporujeme hospodársky rast

Rodič s dieťaťom v náručí

Zdravotná starostlivosť v komunitách

Milióny ľudí na celom svete nemajú v súčasnosti prístup k lekárskej starostlivosti. V niektorých oblastiach, v ktorých pôsobíme, majú miestne komunity obmedzený alebo nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti.

S cieľom pomôcť pri riešení týchto problémov realizujeme rôzne projekty zamerané na sprístupnenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti komunitám, často v spolupráci s miestnymi mimovládnymi organizáciami alebo orgánmi zodpovednými za rozvoj.

Prečítajte si viac o našich komunitných projektoch týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, realizovaných po celom svete

Vzdelávanie

Vzdelávanie otvára dvere rôznym príležitostiam a pomáha ľuďom budovať lepšiu budúcnosť.

Realizujeme viacero projektov po celom svete, ktorých cieľom je dať ľuďom šancu na dobré vzdelanie, ktoré im pomôže budovať lepšiu budúcnosť.

Prečítajte si viac o našich globálnych iniciatívach v oblasti vzdelávania

Viac v sekcii Udržateľnosť

Čo znamená pojem udržateľnosť v spoločnosti Shell

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená poskytovanie energie zodpovedným spôsobom, rešpektovať ľudí, ich bezpečnosť a životné prostredie.

Životné prostredie

Spoločnosť Shell dodáva energiu zodpovedným spôsobom a pomáha tak svetu napredovať po ceste k budúcnosti, v ktorej používané formy energie budú mať minimálne vplyvy na životné prostredie našej planéty.